ناکارآمدی دلایل منطقی در تغییر تصمیم های اخلاقی

نوع مقاله: علمی پژوهشی