جو عاطفی خانواده و بی صداقتی تحصیلی: نقش واسطه ای خودپنداشت تحصیلی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان شناسی تربیتی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکترایی روان شناسی تربیتی دانشگاه شیراز

3 استادیار برنامه ریزی درسی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این پژوهش تعیین نقش واسطه‌ای خودپنداشت تحصیلی در ارتباط بین جو عاطفی خانواده و بی‎صداقتی تحصیلی بود. شرکت‌کنندگان پژوهش 209 (96 دختر و 113 پسر) دانش‎آموز دوره ابتدایی شهر فسا بودند که به شیوه نمونه‌برداری تصادفی خوشه‎ای انتخاب شدند و به مقیاس جو عاطفی خانواده هیل برن (1964)، سیاهه خودپنداشت تحصیلی چن و تامپسون (2004) و مقیاس بی‎صداقتی تحصیلی مک‎کیب و تروینییو(1996) پاسخ دادند. به منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش از مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که جو عاطفی خانواده از طریق خودپنداشت تحصیلی، پیش‌بینی‌کننده بی‎صداقتی تحصیلی است. یافته‌های این پژوهش نشان‌دهنده اهمیت توجه به نقش جو عاطفی خانواده و خودپنداشت تحصیلی در بی‎صداقتی تحصیلی دانش‎آموزان است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات