افسردگی، ترس از جا‌ماندن و پراکندگی هویت: اعتیاد به تلفن همراه در نوجوانان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه تربیت مدرس، ,

2 کارشناسی ارشد دانشگاه شهیدبهشتی

3 دانشجوی دکترا دانشگاه شهیدبهشتی,

4 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

هدف این پژوهش پیش‌بینی اعتیاد به تلفن هوشمند بر اساس افسردگی، ترس از جا ماندن و پراکندگی هویت در نوجوانان بود. ۳۸۲ دانش‌آموز دبیرستانی با استفاده از روش نمونه‎برداری در دسترس انتخاب شدند و نسخه کوتاه مقیاس اعتیاد به تلفن هوشمند (کوون، کیم، چو و یانگ، ۲۰۱۳)، مقیاس ترس از جا ماندن ابل (ابل، باف و بر، ۲۰۱۶)، مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر (لبلان، المودوار، بروکس و کوتچر، ۲۰۰۲) و سیاهه مراحل روانی اجتماعی اریکسون(روزنتهال، گورنی و مور، ۱۹۸۱) را تکمیل کردند. تحلیل داده‎ها با استفاده از تحلیل رگرسیون همزمان انجام شد. نتایج نشان داد که افسردگی، ترس از جا ماندن و پراکندگی هویت اثر پیش‌بینی‎کنندگی معنا‌داری بر شاخص اعتیاد به تلفن همراه هوشمند در نوجوانان دارند. بر اساس این یافته‎ها می‎توان برنامه‎های پیشگیری به منظور کاهش افسردگی، ترس از جا ماندن و پراکندگی هویت و در نتیجه کاهش اعتیاد به تلفن همراه در نوجوانان را طراحی کرد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات