سبک‌های هویت و رفتار غیرمولد تحصیلی: نقش واسطه‌ای تعهد و خودنظم‌جویی رفتاری

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه مشاوره خانواده دانشگاه مازندران

چکیده

هدف این پژوهش تعیین نقش واسطه‌ای تعهد و خودنظم‌جویی رفتاری در رابطه بین سبک هویت و رفتار غیرمولد تحصیلی بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. تعداد 299 نفر دانشجوی دختر (میانگین سن: 71/2 ±17/21 سال، دامنه سن: 26-18 سال) دانشگاه مازندران با روش نمونه‌برداری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از سیاهه سبک‌های هویت(برزونسکی، سوئننز، لوییکس، اسمیتس و پاپینی، 2013)، مقیاس رفتار غیرمولد تحصیلی (ریمکوس، 2012) و پرسشنامه کوتاه خودنظم‌جویی رفتاری (کاری، نیل و کالینز، 2004). نتایج برآورد حداکثر درست‌نمایی و فرایند خودگردان‌سازی نشان داد که الگوی مفهومی پیشنهادی، برازش مناسبی با داده‎های پژوهش دارد. بر اساس یافته‌ها، سبک‌های هویت اطلاعاتی و هنجاری از طریق تاثیر بر تعهد و خود‌نظم‌دهی رفتاری، با رفتار غیرمولد تحصیلی همبستگی منفی و با سبک هویت سردرگم/اجتنابی همبستگی مثبت دارد. به این ترتیب، نقش واسطه‌ای تعهد و خودنظم‌جویی رفتاری در رابطه بین سبک هویت و رفتار غیرمولد تحصیلی تأیید شد. در نتیجه، سبک‌ هویت فرد از طریق تأثیر بر تعهد و خودنظم‌جویی رفتاری، رفتار غیرمولد تحصیلی را پیش‌بینی می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات