تعارض های زناشویی و سرمایه گذاری هیجانی اجتماعی والدین: پیش‌بینی تمایزی مشکل های رفتاری بیرونی کودکان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از این پژوهش، پیش‌بینی تمایزی ‌مشکل‌های رفتاری بیرونی کودکان بر اساس ‌تعارض‌های زناشویی و ‌سرمایه‌گذاری عاطفی‌ـ‌اجتماعی والدین کودکان شهر اهواز بود. پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه پژوهش مادران دارای کودک 6 تا 12 ساله شهر اهواز بود. تعداد 702 نفر به روش نمونه‌برداری داوطلبانه به عنوان مشارکت‌کنندگان پژوهش انتخاب شدند.به منظور گردآوری داده‌ها از سنجش رفتار کودک و بزرگسال(مورین، میلر، اسمیت و جانسون، 2016)، پرسشنامه تعارض زناشویی (ثنایی‌ذاکر، 1387) و ‌سرمایه‌گذاری والدین بر روی کودکان (بردلی و کالدول، 1997) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل تمایز استفاده شد. نتایج نشان داد که‌تعارض‌های زناشویی و ‌سرمایه‌گذاری عاطفی اجتماعی والدین قادر به پیش‌بینی عضویت گروهی کودکان دارای ‌مشکل‌های رفتاری بیرونی و بدون ‌مشکل‌های رفتاری بیرونی هستند. بنابراین ‌می‌توان نتیجه گرفت که کاهش ‌تعارض‌های زناشویی و افزایش ‌سرمایه‌گذاری عاطفی‌ـ‌اجتماعی والدین ‌می‌تواند ‌مشکل‌های رفتاری بیرونی کودکان را کاهش دهد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات