دانش فراشناخت و بهزیستی مدرسه: نقش واسطه‌ای کمک‌طلبی تحصیلی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز

2 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز

3 دانشیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی نقش واسطه‌ای کمک‌طلبی تحصیلی در رابطه دانش فراشناخت و بهزیستی مدرسه در قالب یک مدل علی بود. بدین منظور 456 نفر از دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان لردگان به شیوۀ خوشه‌ای تصادفی چند‌مرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از سیاههآگاهی‌های فراشناختی (شرا و دنیسون، 1994)، پرسشنامهرفتار کمک‌طلبی (رایان و پینتریچ، 1997) و مقیاس بهزیستی مدرسه (کاپلان و ماهر، 1999) استفاده شد. مدل پیشنهادی پژوهش با روش تحلیل مسیر آزمون شد. یافته‌ها نشان‌دهنده اثر مستقیم دانش روندی و دانش بیانی بر بهزیستی مدرسه بود. همچنین، انواع دانش فراشناخت اثر مستقیم بر پذیرش کمک‌طلبی تحصیلی نشان دادند. انواع کمک‌طلبی تحصیلی نیز بهزیستی مدرسه را تحت تأثیر قرار دادند. نتایج بوت‌استراپ حاکی از نقش واسطه‌ای پذیرش کمک‌طلبی تحصیلی در رابطه بین انواع دانش فراشناخت و بهزیستی مدرسه و نقش واسطه‌ای اجتناب از کمک‌طلبی تحصیلی در رابطه بین دانش روندی و بهزیستی مدرسه بود. در کل، نتایج این پژوهش شواهدی را مبنی بر نقش واسطه‌ای کمک‌طلبی تحصیلی در رابطه بین دانش فراشناخت و بهزیستی مدرسه فراهم آورد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات