ساخت و اعتباریابی مقیاس بهزیستی روان‌شناختی زنان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف این پژوهشساختواعتباریابیمقیاسبهزیستیروان‌شناختیزنانبود. جامعهآماریشاملزنان20 تا35 سالساکنشهرتهرانبودند. پسازتدوینمادّه‎هایمقیاس،وبررسیرواییصوریومحتواییمادّه‌هاوعوامل،داده‌هاازبینمشارکت‌کنندگان500 نفریاززنانگردآوریشد. نتایجتحلیلعاملیتأییدی74 مادّه،هفتعاملآرامشوامنیتدرگسترةروابط،رشد،هدفمندی،شایستگی،مهار و تسلط،اهمیتدادنبهخود،واستقلالمقیاسبهزیستیروان‌شناختیزنانرانشان داد. ضریبآلفایکرونباخبرایهرعاملمحاسبهوآلفایکرونباخکلمقیاسبرابربا92/0 حاصلشد. همچنینضریباعتبارترکیبیآننیز96/0 بهدستآمد. ضریباعتباربازآزمایی87/0 ورواییهمگرایآزمونبامقیاسبهزیستیروان‌شناختیریفبرابربا82/0بود. ایننخستینمقیاسبهزیستیروان‌شناختیزناناستکهدرفرهنگایرانساختهواعتباریابیشدهاست. مقیاس بهزیستی روان‎شناختی زنان، ابزاری قابل اعتماد برای برجسته ساختن ابعاد مختلف این سازه در زنان است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات