پرسشنامه احساس تنهایی ایرانی: روش اجرا و نمره‌گذاری

نوع مقاله : آزمون روانی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

موضوعات


رحیم‌زاده، س. (1390). ساختار عاملی و مدلی برای احساس تنهایی در دانشجویان. رساله دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
رحیم‌زاده، س.، پوراعتماد، ح. ر.، عسگری، ع. و حجت، م. ر. (1390). مبانی مفهومی احساس تنهایی. فصلنامه روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، 8(30)، 141- 123.
 
De Jong Gierveld, J., & Kamphuis, F. (1985). The development of a Rasch-type Loneliness Scale. Applied Psychological Measurement, 9, 289-299.
Ditommaso, E., Brannen, C., & Best, L. (2004). Measurement and validity characteristics of the Short Version of the Social and Emotional Loneliness Scale for Adults. Educational & Psychological Measurement, 64 (1), 99-119.
Mayers, A. M., Khoo, S. T., & Svartberg, M. (2002). The Existential Loneliness Questionnaire: Background, development, and preliminary findings. Journal of Clinical Psychology, 58 (9), 1183-1193.