بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس محق‌پنداری تحصیلی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان‌شناسی تربیتی دانشگاه شیراز

2 دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین روایی، اعتبار و ساختار عاملی مقیاس محق‌پنداری تحصیلی (چونینگ و کمبل، 2009) در دانشجویان ایرانی انجام شد. بدین منظور 451 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز در سال 1395-1394به صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای سنجش اعتبار و همسانی درونی مقیاس از ضریب همبستگی بین مادّه‌ها با نمرة کل عوامل، ضریب آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی تأییدی، ضریب همبستگی زیرمقیاس‌ها و روایی واگرا استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی ساختار دوعاملی مسئولیت بیرونی‌شده و حق‌به‌جانبی را تأیید کرد. همبستگی نمره‌های مؤلفه‌های مقیاس مهار با مؤلفه‌های مقیاس محق‌پنداری تحصیلی بین 24/0- تا 55/0- بود و روایی واگرای مقیاس را نشان می‌داد. هم‌چنین ضرایب آلفای کرونباخ برای هر یک از عوامل (حق‌به‌جانبی، 72/0 و مسئولیت بیرونی‌شده، 81/0) و نمرة کل مقیاس (81/0) در حد مطلوب به دست آمد. لذا درمجموع می‌توان نتیجه گرفت که مقیاس محق‌پنداری تحصیلی برای سنجش محق‌پنداری تحصیلی دانشجویان ایرانی ابزاری معتبر و ابزاری مفید در پژوهش‌های روان‌شناختی است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابراهیمی، ع. آ.، عابدی، آ.، یارمحمدیان، آ. و فرامرزی، س. (1395). ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهه رتبه‌بندی رفتاری کنش‌های اجرایی (فرم والد) در کودکان پیش‌دبستانی. فصلنامه روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، 12 (48)، 427- 339.
میرز، ل. اس.، گامست، گ. و گارینو، آ. جی. (1391). پژوهش چند متغیری کاربردی. ترجمه ح. پاشاشریفی، و. حسن‌آبادی، ب. ایزانلو و م. حبیبی. تهران: رشد (تاریخ انتشار اثر اصلی، 2006).
 
Achacoso, M. V. (2002). What do you mean my grade is not an A? An investigation of academic entitle­ment, causal attributions, and self-regulation in college students. Unpublished doctoral disserta­tion. University of Texas, Austin.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). Washington, DC: Author.
Benson, J. (1998). Developing a strong program of con­struct validation: A test anxiety example. Educa­tional Measurement: Issues and Practice, 17, 10–17.
Campbell, W. K., Bonacci, A. M., Shelton, J., Exline, J. J., & Bushman, B. J. (2004). Psychological en­titlement: Interpersonal consequences and valida­tion of a self-report measure.Journal of Personal­ity Assessment, 83, 29–45.
Chowning, K., & Campbell, N. J. (2009). Development and validation of a measure of academic entitle­ment: Individual differences in students’ external­ized responsibility and entitled expectations. Jour­nal of Educational Psychology, 101, 982-997.
Ciani, K. D., Summers, J. J., & Easter, M. A. (2008). Gender differences in academic entitlement among college students. The Journal of Genetic Psychology, 169(4), 332-344.
Dubovsky, S. L. (1986). Coping with entitlement in medical education. The New England Journal of Medicine, 315, 1672-1674.
Greenberger, E., Lessard, J., Chen, C., & Farruggia, S. P. (2008). Self-entitled college students: Contri­butions of personality, parenting, and motiva­tional factors. Journal of Youth and Adolescence, 37, 1193-1204.
Hussar, L. S. (2013). A phenomenological exploration of academic entitlement in graduate students. PhD Thesis. The Chicago School of Professional Psy­chology.
Kline, R. B. (2010). Principles and practice ofstructural equation modeling. New York: Guilford Press.
Kopp, J. P., Zinn, T. E., Finney, S. J., Jurich, D. P. (2011). The development and evaluation of the Academic Entitlement Questionnaire. Measure­ment and Evaluation in Counseling and Develop­ment, 44, 105-129.
Maringe, F. (2006). University and course choice im­plications for positioning, recruitment and market­ing. International Journal of Educational Man­agement, 20(6), 466-479.
Morrow, W. (1994). Entitlement and achievement in education. Studies in Philosophy and Education, 13, 33-47.
Olson, K. L. (2014). Academic entitlement, perceived faculty competence, and school satisfaction in tra­ditional and non-traditional university populations. PhD Thesis. North central University.
Paulhus, D. L. (1983). Sphere-specific measures of per­ceived control. Journal of Personality and Social Psychology, 44,1253–1265.
Reinhardt, J (2012). Conceptualizing academic entitle­ment: What are we measuring?Unpublished Mas­ter’s Thesis, University of Windsor.
Taylor, J. M., Bailley, S. F., & Barber, L. K. (2015). Academic entitlement and counterproductive re­search behavior. Personality and Individual Dif­ferences, 85, 13-18.
Turnipseed, D. L., & Cohen, S. R. (2015). Academic entitlement and socially aversive personalities: Does the Dark Triad predict academic entitle­ment? Personality and Individual Differences, 82, 72-75.
White, G. (2011). I know my rights! What do you mean, ‘my responsibilities’? Academic entitlement: sen­sitization exercises. PhD Thesis. Texas A&M University-Commerce.