ادراک جوانان از مفهوم بزرگسالی: آیا بین دو جنس تفاوت وجود دارد؟

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشگاه تهران

چکیده

به دلیل تأثیر فرهنگ بر شکلگیری مفهوم بزرگسالی، هدف این پژوهش تعیین تأثیر جنس بر ادراک جوانان ایرانی از نشانگرهای بزرگسالی است. بر همین اساس
طی یک پژوهش کیفی و طرح پدیدارشناسی در سال 1395 ، از طریق روش نمونهبرداری هدفمند و ملاکی، 19 نفر ( 9 پسر و 10 دختر) از سنین 18 تا 25 سال،
از میان دانشجویان شهر تهران انتخاب شدند و با آنها مصاحبه شد. تحلیل دادهها به روش کلایزی نشان داد مفهوم بزرگسالی شامل شش بعد است: تسلط
شناختیهیجانی بر خود، مدیریت و تنظیم امور تا رسیدن به هدف، توانایی نقشآفرینی در خانواده، پایبندی به ارزشهای شخصی، دینی و اجتماعی، استقلال و
انتقال نقش. بر اساس نتایج، نشانگرهای بزرگسالی از حالت هنجاریسنتی (رسیدن به 18 سالگی یا ازدواج) به مهارتهای فردی و تواناییهای خانوادگی تغییر
کرده است. در دو بعد توانایی نقشآفرینی در خانواده و استقلال، زیرمقولههای اشتغال، حمایت مالی و روانیفکری از خانواده برای مردان و توانایی مراقبت و
تربیت فرزند و حمایت روانیعاطفی از خانواده برای زنان ملاک مهمتری دانسته شد. همچنین در سایر ابعاد، زیرمقولههای رفتار سنجیده برای مردان و تابآوری
و تسلط بر هیجان برای زنان با تأکید بیشتر بیان شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اسعدی، س.، امیری، ش. و مولوی، ح. (1395). تحول شناختی از دورة نوجوانی تا بزرگسالی: عملیات انتزاعی. فصلنامة روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، 50 (13)، 131- 121.

بازرگان، ع. (1393). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته؛ روی‌آوردهای متداول در علوم رفتاری. تهران: نشر دیدار.

برک، ل. (2007). روان‌شناسی رشد(از نوجوانی تا پایان زندگی). ترجمة ی. سیدمحمدی. تهران: نشر ارسباران (تاریخ انتشار اثر اصلی، 1394).

بی‌آزارشیرازی، ع. (1371). رساله نوین (3): مسائل خانواده. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

تقوی، ن.، آزادفلاح، پ.، موتابی، ف. و طلایی، آ. (1394). تحلیل کیفی بهزیستی فاعلی از دیدگاه دختران نوجوان. روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، 11(43)، 246- 229.

دلخموش، م.، احمدی مبارکه، مهرناز. (1390). محتوا و ساختار ارزش‌ها در نوجوانان ایرانی. روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، 8 (29)، 28- 5.

سیف، ع. آ. (1391). روان‌شناسی پرورشی نوین: روان‌شناسی یادگیری و آموزش. تهران: نشر دوران.

شهیدی، س. ج. (1364). زندگانی فاطمه (ع). تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

عابدی، ح. ع. (1389). کاربرد روش تحقیق پدیدارشناسی در علوم بالینی. فصلنامة راهبرد، 54، 227- 224.

گال، م.، بورگ، و. و گال، ج. (1996). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی. ترجمه آ. ر. نصر و دیگران. تهران: سمت (تاریخ انتشار اثر اصلی، 1393).

مرکز آمار ایران (1396). سرشماری. بازیابی شده از: www.amar.org

مرکز ثبت احوال ایران (1396). بازیابی شده از: www.sabteahval.ir

 

Arnett, J. J., & Padilla-Walker, L. M. (2015). Brief re­port: Danish emerging adults' conceptions of adulthood. Journal of Adolescence, 38, 39-44.

Arnett, J. J. (1994). Are college students adults? Their conceptions of the transition to adulthood. Journal of Adult Development, 1(4), 154-168.

Arnett, J. J. (1995). Broad and narrow socialization: The family in the context of a cultural theory. Journal of Marriage and the Family, 57, 617-628.

Arnett, J. J. (1997). Young people's conceptions of the transition to adulthood. Youth & Society, 29(1), 1-23.

Arnett, J. J. (1998). Learning to stand alone: The con­temporary American transition to adulthood in cultural and historical context. Human Develop­ment, 41(5-6), 295-315

Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twen­ties. American Psychologist, 55(5), 469-480.

Arnett, J. J. (2001). Conceptions of the transition to adulthood: Perspectives from adolescence to midlife. Journal of Adult Development, 8(2), 133-143.

Arnett, J. J. (2003). Conceptions of the transition to adulthood among emerging adults in American ethnic groups. New Directions in Child and Ado­lescent Development, 100, 63-75.

Arnett, J. J. (2004). Emerging adulthood: The winding road from the late teens through the twenties. New York: Oxford University Press.

Arnett, J. J. (2007). Suffering, selfish, slackers? Myths and reality about emerging adults. Journal of Youth and Adolescence, 36(1), 23-29.

Badger, S., Nelson, L. J., & Barry, C. M. (2006). Per­ceptions of the transition to adulthood among Chinese and American emerging adults. Interna­tional Journal of Behavioral Development, 30(1), 84 -93.

Erikson, E. (1968). Identity:Youthandcrisis. New York: Norton.

Facio, A., & Micocci, F. (2003). Emerging Adulthood in Argentina. New Directions for Child and Ado­lescent Development, 100, 21–32.

Greene, A. L., Wheatley, S. M., & Aldava, J. F. (1992). Stages on life’s way: Adolescents’ implicit theo­ries of the life course. Journal of Adolescent Re­search, 7(3), 364-371.

Grob, A., Krings, F., & Bangerter, A. (2001). Life markers in biographical narratives of people from three cohorts: A life span perspective in its histor­ical context. Human Development, 44(4), 171-190.

Hendry, L. B., & Kloep, M. (2010). How universal is emerging adulthood? An empirical example. Journal of Youth Studies, 13(2), 169-179.

Hogan, D. P., & Astone, N. M. (1986). The transition to adulthood. Annual Review of Sociology, 12(1), 109-130.

Nelson, L. J. (2003). Rites of passage in emerging adulthood: Perspectives of young Mormons. New Directions for Child and Adolescent Develop­ment, 100, 33-50.

Nelson, L. J., & Chen, X. (2007). Emerging Adulthood in China: The role of social and cultural Factors. Child Development Perspectives, 1(2), 86–91.

Nelson, L. J., Badger, S., & Wu, B. (2004). The influence of culture in emerging adulthood: Perspectives of Chinese college students. International Journal of BehavioralDevelopment, 28(1), 26-36.

Nelson, L. J., & Barry, C. M. (2005). Distinguishing features of emerging adulthood. Journal ofAdo­lescent Research, 20(2), 242-262.

Obidoa, C. A., Dodor, B. A., Tackie-Ofosu, V., Obidoa, M. A., Kalisch, H. R., & Nelson, L. J. (2018). Per­spectives on Markers of Adulthood Among Emerging Adults in Ghana and Nigeria. Emerging Adulthood, 2167696818778906.

Petrogiannis, K. (2011). Conceptions of the transition to adulthood in a sample of Greek higher educa­tion students. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 11(1), 121-137.

Reifman, A., Colwell, M. J., & Arnett, J. J. (2007). Emerging Adulthood: Theory, Assessment and Application. Journal of Youth Development, 2(1), 40-50.

Sameroff, A. (2010). A unified Theory of Develop­mental: A dialectic Integration of nature and nur­ture. Child Development, 81(1), 6-22.

Scarr, S. (1992). Developmental theories for the 1990s: Development and individual differences. Child Development, 63(1), 1-19.

Scheer, S.D., & Palkovitz, R. (1994). Adolescent-to-Adult Transitions: Social Status and Cognitive Factors. Sociological Studies ofChildren, 6(1), 125-140.

Schlegel, A., & Barry, H. (1991). Adolescence: An An­thropological Inquiry. Free Press, New York.

Schwartz, S. J., Côté, J. E., & Arnett, J. J. (2005). Iden­tity and Agency in Emerging Adulthood: Two De­velopmental Routes in the Individualization Pro­cess. Youth & Society, 37(2), 201-229.

Seiter, L. N., & Nelson, L. J. (2011). An examination of emerging adulthood in college students and nonstudents in India. Journal of Adolescent Re­search, 26(4), 506-536.

Tanner, J. L., & Arnett, J. J. (2009). The emergence of emerging adulthood: The new life stage between adolescence and young adulthood. In A. Furlong (Ed.), Handbook of youth andyoung adulthood (pp. 39-48). New York: Routledge.

Westberg, A. (2004). Forever young? Young people's conception of adulthood: The Swedish case. Jour­nal of Youth Studies, 7(1), 35-53.

Zhong, J., & Arnett, J. J. (2014). Conceptions of adult­hood among migrant women workers in China. In­ternational Journal of Behavioral Development, 8(3), 255-265