ساخت و استانداردسازی مقیاس سازش نایافتگی تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ دکتری واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استاد گروه روانشناسی واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

به منظور ساخت و استانداردسازی مقیاس سازشنایافتگی تحصیلی در دانشآموزان مقطع متوسطه یکم شهر تهران، 405 نفر ( 261 دختر، 144 پسر) به شیوة
نمونهبرداری خوشهای انتخاب شدند و به مقیاس سازشنایافتگی تحصیلی پاسخ دادند. با حذف 23 مادّه، به دلیل همبستگی منفی و ضعیف با کل مقیاس و 24
0 برآورد شد. نتایج تحلیل عاملی به / 0، ضریب اعتبار مقیاس 88 مادهّای از طریق فرمول کلی آلفای کرونباخ 979 / مادّه، به دلیل داشتن بار عاملی کمتر از 3
استخراج شش عامل: 1) بیتفاوتی تحصیلی و کمبود توجه، 2) رفتار نامناسب با معلم و همکلاسیها، 3) رفتار مخرب و بینظمی، 4) قلدری و رفتار ضداجتماعی،
57 درصد از واریانس کل مقیاس را تبیین کردند. روایی ملاکی همزمان مقیاس / 5) فریب و نقض قوانین، و 6) گوشهگیری و قربانی قلدری بودن منجر شد، که 80
از طریق همبستگی با پرسشنامۀ سازشیافتگی دانشآموزان (سینها و سینگ، 0/405 به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل شش (1993
عاملی با بیش از هفت شاخص برازندگی مورد تأیید است. همه مؤلفههای ششگانه مقیاس ضریب اعتبار بالایی داشتند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


انجمن روانشناسی امریکا ( 1391 ). فرهنگ توصیفی انجمن روانشناسی
امریکا. ترجمه ح. احدی و دیگران. تهران: انتشارت ارس (تاریخ
.( انتشار اثر اصلی، 1943
.( بیرامی، م، هاشمینصرتآباد، ت.، بدریگرگری، ر. و دبیری، س. ( 1395
اثربخشی آموزش کفایت اجتماعی مبتنی بر مدل فلنر بر سازگاری
اجتماعی دانشآموزان قربانی قلدری با توجه به نوع جهتگیری اهداف
.1 -24 ،(23) اجتماعی. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 6
.( حسینی، ن.، احقر، ق.، اکبری، آ.، و شریفی، ن. و شریفی، ح. پ. ( 1387
پرسشنامههای پژوهشی در زمینه روانشناسی مشاوره، علوم تربیتی
و جامعهشناسی. تهران: سخن.
حمیلی، ث.، احمدی، ع. ج.، موسوی، س. ع. و غفوریان، م. ( 1394 ). ساخت
و هنجاریابی آزمون سازشیافتگی تحصیلی برای دانشجویان. فصلنامه
.187 -197 ،(46) روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 12
رضاخانی، س. ( 1378 ). هنجاریابی پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان)
در جامعه دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی تهران و رودهن. پایاننامه
کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علومتربیتی، دانشگاه آزاد
رودهن.
شریفی، ح. پ. ( 1384 ). نظریه و کاربرد آزمونهای هوش و شخصیت.
تهران: انتشارات سخن.
شهریارفر، م. ( 1389 ). هنجاریابی پرسشنانه قلدری الویس. رساله دکتری،
دانشکده علوم رفتاری و سلامتروان، دانشگاه علومپزشکی ایران.
شهنیییلاق، م. ( 1374 ). میزانسازی مقیاس رفتارسازشی برای
دانشآموزان مدارس ابتدایی. مجل ه علو م تربیت ی و روانشناسی
.114 -131،(2-1) دانشگاه شهید چمران اهواز، 2
مش، آ. جی.، و وولف، د. ای. ( 1392 ). روانشناسی مرضی کودک. ترجمه
م. مظفری مکیآبادی و الف. فروعالدینعدل. تهران: رشد (تاریخ
.( انتشار اثر اصلی، 2008
میرز، ال. اس.، گامست، گ. و گارینو، آ، جی. ( 1391 ). پژوهش چندمتغیری
کاربردی. ترجمه ح. پ. شریفی و دیگران. تهران: انتشارات رشد
.( (تاریخ انتشار اثر اصلی، 2006
نریمانی، م.، ملکشاهیفر، م.، و محمودی، ن. ( 1388 ). بررسی مهارتهای
مقابلهای و تحمل ابهام در دانشآموزان دختر گوشهگیر. پژوهش در
.56 -62،(1) حیطه کودکان استثنایی، 9
هومن، ح. ع. ( 1385 ). تحلیل دادههای چندمتغیری در پژوهش رفتاری.
تهران: انتشارات پیک فرهنگ.
Buhs, E. S., Ladd, G. W., & Herald, S. L. (2006). Peer exclusion and victimization: Processes that medi-ate the relation between peer group rejection and children's classroom engagement and achieve-ment?, Journal of Educational Psychology, 98, 1-13.
Boulter, L. T. (2002). Self-concept as a predictor of col-lege freshman academic adjustment. College Stu-dent Journal, 36(2), 234 -246
Cîrceie, E. (2016). Students' school adjustment/ malad-justment through preparatory class. The European Proceedings of Social & Behavioral Sciences, 18, 109 -122.
De la Fuente, J., Peralta, F. J., Sánchez, M. D., & Trianes, M. V. (2012).Validation study of the Questionnaire on School Maladjustment Prob-lems (QSMP). Psicothema, 24 (2), 330 -336.
Olweus, D. (1993). Bullying at School: What we know and what we can do. Retrieved March 23, 2016 from https://books.google.com/books?id=0Fz1jD9paoQC&printsec=frontcover
Ortega, R., Mora-Merchán, J. A., & Jäger, T. (2007). Acting against school bullying and violence: The role of media, local authorities and the Internet. Retrieved, Feb 05, 2014 from https://
iamnotscared.pixelonline.org/data/database/publications/618_Acting_against_school_bullying_and_violence.pdf
Peralta, F. J., Sanchez, M. D., De la Fuente, J., & Trianes, M. V. (2009a). Questionnaire for the As-sessment of School Maladjustment Problems (User's Manual). Almeria: Education & Psychol-ogy I+D+i, e-Publishing Series.
Peralta, F. J., Sanchez, M. D., De la Fuente, J., &
Trianes, M. V. (2009b). Questionnaire for the Assessment of School Maladjustment Problems, QSMP. Almeria: Education & Psychology I+D+i, e-Publishing Series.
Werthamer-Larsson. L., Kellam, S., & Wheeler, L. (1991). Effect of first-grade classroom environ-ment on shy behavior, aggressive behavior, and concentration problems. American Journal of Community Psychology, 19, 585 -602.