مقیاس سنجش اضطراب جدایی (فرم والدین):روش اجرا و نمره‌گذاری (نسخه فارسی)

نوع مقاله: آزمون روانی

نویسنده

دانشجوی دکترای روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقیاس سنجش اضطراب جدایی (نسخه والد و کودک)۱ توسط هان، هاجینلیان، ایسن، وندر و پینکاس در سال 2003 ساخته شد. این مقیاس دارای دو فرم والد و کودک است که هر کدام با 34 مادّه، ابعاد خاصِ اضطراب جدایی دوران کودکی را بر اساس ملاک­های تشخیصی متن تجدیدنظر شده چهارمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی۲ اندازه‌گیری می‌کند. چهار بُعد اصلی این ابزار ترس از تنها ماندن۳، ترس از رهاشدن۴، ترس از بیماری جسمی۵ و نگرانی درباره حوادث خطرناک۶ است. علاوه بر این، مقیاس سنجش اضطراب جدایی دو زیرمقیاس پژوهشی فراوانی حوادث خطرناک۷ و فهرست نشانه‌های امنیت8 را نیز دربر می‌گیرد. داده‌های اولیه از اعتبار، روایی و کاربرد بالینی این مقیاس حمایت می‌کنند (هان، هاجینلیان، ایسن، ویندر و پینکاس، 2003؛ هاجینلیان و دیگران، 2003؛ هاجینلیان، مسنیک و ایسن، 2005). این مقیاس توسط پژوهشگرانی از جمله هان (2006)، مفرد، عبدالله و ابوسماح (2009) و مفرد، عبدالله و ابوسماح (2009) در پژوهش‌های متعددی به کارگرفته شده است. در ایران در پژوهش مفرد، عبدالله و اوبا (2010) ضرایب آلفای کرونباخ نسخه کودک این ابزار برای نمره کل و زیرمقیاس‌های ترس از تنها بودن، ترس از رهاشدن، ترس از بیماری جسمی و نگرانی درباره حوادث خطرناک به ترتیب برابر با 94/0، 93/0، 90/0، 82/0، 83/0 به دست آمد. ویژگی‌های روان‌سنجی فرم والدینِ مقیاس سنجش اضطراب جدایی علاوه بر بررسی در فرهنگ‌های دیگر در ایران نیز آزمون و تأیید شد (طلایی‌نژاد، مظاهری، قنبری و عسگری، 1394).
        

کلیدواژه‌ها

موضوعات


طلایی­نژاد، ن.، مظاهری، م. ع.، قنبری، س. و عسگری، ع. (1395). ویژگی­های مقدماتی مقیاس سنجش اضطراب جدایی (فرم والدین). فصلنامه روان­شناسی تحولی: روان­شناسان ایرانی، 12(47)، 235-225.

Hahn, L., Hajinlian, J., Eisen, A. R., Winder, B., & Pincus, D. B. (2003). Measuring the dimentions of separation anxiety and early panic in children and adolescents: The Separation Anxiety Assessment Scale. Paper presented at the 37th annual convention of the Association for Advancement of Behavior Therapy, Boston.

Hajinlian, J., Hahn, L.G., Eisen, A. R., Zilli-Richardson, L., Reddy, L. A., Winder, B., et al. (2003). The phenomenon of separation anxiety across DSM-IV internalizing and externalizing disorders. Poster session presented at the 37th Annual Convention of the Association for the Advancement of Behavior Therapy, Boston, MA.

Hajinlian, J., Mesnick, J., & Eisen, A. R. (2005). Separation anxiety symptom dimensions and DSM-IV anxiety disorders: Correlates, comorbidity, and clinical utility. Poster presented at the 39th annual convention of the Association for Behavioral and Cognitive Therapies; Washington, DC.

Mofrad, S., Abdullah, R., & Abu Samah, B. A. (2009). Perceived parental overprotection and separation anxiety: Does specific parental rearing serve as specific risk factor, Asian Social Science, 5, 109-116.

Mofrad, S., Abdullah, R., & Uba, I. (2010). Attachment patterns and separation anxiety symptom. Asian Social Science, 6, 148-153.