ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهة حرمت خود کودکان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی تهران‌جنوب

2 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌جنوب

چکیده

هدف این پژوهش بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهة رها‌ از‌ فرهنگ حرمت خود (باتل، 2002) بود. 600 دانش‌‌آموز 6 تا 8 ساله (300 دختر، 300 پسر) در مقطع‌های پیش‌دبستانی، کلاس اول و کلاس دوم مدارس دولتی شمال و جنوب شهر تهران در سال تحصیلی 1396-1395 به شیوة مرحله‌ای انتخاب و آزمون شدند. برای بررسی روایی سیاهة رها ‌از‌ فرهنگ حرمت خود (باتل، 2002) از روایی سازه، روایی ملاکی و روایی تفکیکی (افتراقی) استفاده شد. برای بررسی روایی همگرا از مقیاس خودپنداشت کودکان پیرز-هریس (پیرز، 1984) استفاده شد که با سیاهة حرمت خود (باتل، 2002) رابطة مثبت معنادار داشت و برای بررسی روایی واگرا از مقیاس اضطراب کودکان اسپنس (اسپنس، 1998) استفاده شد که با سیاهة حرمت خود (باتل، 2002) رابطة منفی معنادار داشت. بررسی روایی سیاهه نشان داد که فقط یکی از مادّه‏ها ضریب تشخیص مناسب ندارد و آن مادِّه حذف شد. در تمامی موارد دیگر روایی مناسب ابزار تأیید شد. برای بررسی اعتبار این سیاهه از سه روش دو‌نیمه کردن، بازآزمایی و ضریب کودر ـ ریچاردسون 20 استفاده شد که نتایج اعتبار مناسب ابزار را تأیید کرد. در‌ مجموع، کل نتایج بیانگر روایی و اعتبار مناسب و قابل قبول این سیاهه برای سنجش حرمت خود کودکان جامعة ایران بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


شریفی، ح. پ. و شریفی، ن. (1392). اصول روان‌سنجی و روان آزمایی. تهران: رشد.

یونسی، ج. (1387). آزاد از فرهنگ یا صادق با فرهنگ؟ گزارش مطالعة مقدماتی مقیاس حرمت خود در کودکان. روان‌شناسی معاصر، 2 (2)،
13-21.

 

Battle, J., Jarratt, L., Smit, S., & Precht, D. (1988). Relation among self-esteem, depression and anxi­ety of children. Psychology Reports, 62(3), 999-1005.

Battle, J. (2002). Culture-Free Self-Esteem Inventories Examiner’s Manual. Austin, TX: Pro-Ed.

Chiu, L. H. (1988). Measures of Self-Esteem for School-Age Children. Journal of Counseling and Development, 66(6), 298-301.

Cody, P. A. (2007). Therapeutic horsemanship and children adopted from foster care: A case study analysis using mixed methods. The University of Texas at Austin; Flanagan.

Imran, H. (2012). Self-Esteem as a function of gender and socio-eco­nomic status and its relationship with academic achievement in children: Use of CFSEI-3 with Urdu Adaption. Unpublished PhD Dissertation. Institute of Clinical Psychology, University of Ka­rachi, Pakistan.

McDarby, F., O’Hora, D., & Byrne, M. (2016). Taking the sweetness out of the ‘Share a Coke’ marketing campaign: the influence of personalized labelling on elementary school children’s bottled drink choices. Pediatric Obesity. 1-7. Doi:10/1111/ijpo/ 12193.

McDonald, A. M. (2004). A comparison of the self-esteem of disadvantaged students in grades four, five and six identified as artistically talented and students not identified as artistically talented. A thesis submitted to the faculty of Miami University in partial fulfillment of the requirements for the de­gree of Educational Specialist, Department of Edu­cational Psychology, Miami University, and Oxford, Ohio.

Mousavi, R., Moradi, A. R., Farzad, V., Mahdavi, E. & Spence, S. (2007). Psychometric Properties of the Spence Children’s Anxiety Scale with an Iranian Sample, International Psychology Journal, 1 (1). 1-16.

Nugent, W. R., & Thomas, J. W. (1993). Validation of a clinical measure of self-esteem. Research on So­cial Work Practice, 2(3), 208-218.

Uhl, E. R. (2011). Children's reinforcement-induced suggestibility: Its developmental trajectory and relation to individual differences. Psychology Faculty of the University of Texas at El Paso.

Pastor, D. A. (2003). The use of multilevel item response theory modeling in applied research: An illustration. Applied Measurement in Education, 16(3), 223-243.

Piers, E. V., & Herzberg, D. S. (2002). Piers-Harris Children’s Self-Concept Scale-Second Edition Manual. Western Psychological Services, Los Angles, Ca.

Rafei, S. El. (2008). The relationship between self-esteem and gender, grade level and academicachievement, in secondary school, classes in Lebanon. Thesis submitted for the degree of Doctor of Education At the University of Leicester.

Spence, S. H. (1998). A measure of anxiety symptoms among children. Behavior Research and Therapy, 36(5), 545-566.

Spence, S. H., Barrett, P. M., & Turner, C. M. (2003). Psychometric properties of the Spence Children’s Anxiety Scale with young adolescents. Journal of Anxiety Disorders, 17(6), 605-625.

Wang, C. K. (2003). The study of the relationship be­tween fine arts teachers leadership Style and stu­dent, self-confidence in Taiwan Elementary Schools. Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. Faculty of the Graduate School of the University of the Incarnate Word.