ساختار عاملی و همسانی درونی یک مقیاس هویت اخلاقی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

این بررسی با هدف آزمون ساختار عاملی و همسانی درونی مقیاس ده‌مادّه‎ای هویت اخلاقی آکینو و رید (2002) مبتنی بر رگه‎های اخلاقی به‎دست‌آمده از نمونه‎ای از دانشجویان ایرانی انجام شد. نمونة پژوهش از 429 دانشجو (313 زن، 111 مرد، 5 نفر بدون گزارش) تشکیل شد. بر اساس نتایج تحلیل عامل اکتشافی دو عامل شناسایی شد که 41/50درصد از واریانس هویت اخلاقی را تببین معنادار ‎کردند: نمادی‎سازی (67/34درصد) و درونی‎سازی (74/15درصد). همسانی درونی عوامل نمادی‎سازی و درونی‎سازی به‌ترتیب 75/0 و 61/0 بود. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل دوعاملی نسبت به مدل تک‎عاملی برازش بهتری با داده‎ها دارد. بر اساس یافته‎های این پژوهش، الگوی نظری آکینو و رید در زمینة هویت اخلاقی برای اندازه‎گیری در فرهنگ ایرانی روایی کافی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 

عظیم‎پور، ع.، نیسی، ع.، شهنی‎ییلاق، م.، ارشدی، ن. و بشلیده، ک. (1393). اعتباریابی مقیاس اهمیت برای خویشتن هویت اخلاقی برای دانشجویان. فصلنامة شخصیت و تفاوتهای فردی، 3(4)، 19-38.

مجدآبادی، ز. (1394الف). درآمدی به هویت اخلاقی. گرانت پژوهشی. دانشگاه پیام نور استان سمنان.

مجدآبادی، ز. (1394ب). هویت اخلاقی: شناسایی و سنجش روایی رگه‎های اخلاقی. فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 11(4)، 378-367.

 

Aquino, K., & Reed, A. (2002). The self-importance of moral identity. Journal of Personality and Social Psychology, 83, 1423-1440.

Aquino, K., Freeman, D., Reed, A., Lim, V. K. G., &Felps, W. (2009). Testing a social cognitive model of moral behavior: The interactive influ­ence of situations and moral identity centrality. Journal of Personality and Social Psychology, 97, 123-141.

Blasi, A. (1980). Bridging moral cognition and moral action: A critical review of the literature. Psycho­logical Bulletin, 88, 1-45.

Boegershausen, J., Aquino, K., & Reed, A. (2015). Moral identity. Current Opinion in Psychology, 6, 162-166.

Colby, A., & Damon, W. (1992). Some do care: Con­temporary lives of moral commitment. New York: Free Press.

Hardy, S. A., & Carlo, G. (2015). Moral Identity. In A. Scott & M. C. Buchmann (Eds.), Emerging trends in the social and behavioural sciences (pp. 1-14). Hoboken: wiley.

Hardy, S. A., Bean, D. S., & Olsen, J. A. (2014). Moral identity and adolescent prosocial and antisocial behaviors: Interactions with moral disengagement and self-regulation. Journal of Youth and Adoles­cence. Advance online publication. doi: 10.1007/s10964-014-0172-

Hardy, S. A., Walker, L. J., Olsen, J. A., Woodbury, R. D., & Hickman, J. R. (2014). Moral identity as moral ideal self: Links to adolescent outcomes. DevelopmentalPsychology, 50 (1), 45-57.

Hart, D., Atkins, R., & Ford, D. (1999). Family influ­ences on the formation of moral identity in adoles­cence: Longitudinal analyses. Journal of Moral Education, 28, 375-386.

Hardy, S. A. (2006). Identity, reasoning, and emotion: An empirical comparison of three sources of moral motivation. Motivation and Emotion, 30, 207-215.

Joreskog, K., & Sorbom, D. (2003). LISREl, 8.5 ed. Sci­entific Software International, Inc., Chicago.

Lapsley, D. K., & Lasky, B. (2001).Prototypic moral character. Identity, 1, 345-363.

Matsuba, M. K., & Walker, L. J. (2004). Extraordinary moral commitment: Young adults working for social organizations. Journal of Personality, 72, 413-436.

Nunnally, J., & Bernstein, I. (1994). Psychometric The­ory. New York: McGraw Hill.

Perry, W. G. (1999). Forms of ethical and intellectual development in the college years: A scheme. San Francisco, CA: Josey-Bass.

Shao, R., Aquino, K., & Freeman, D. (2008). Beyond moral reasoning: A review of moral identity re­search and its implications for business ethics. Business Ethics Quarterly, 18, 513-540.

Walker, L. J., & Frimer, J. A. (2009). The song remains the same’: Rebuttal to Sherblom’ envisioning of the legacy of the care challenge. Journal of Moral Education, 38, 53-68.