مقیاس هستۀ ارزشیابی خود: روش ‌اجرا و نمره‌ گذاری

نوع مقاله: آزمون روانی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

مقیاس هستۀ ارزشیابی‌‌ خود (جاج، ارز، بونو و تورسن، 2003) با 12 مادّه ارزشیابی‎های بنیادین افراد را در مورد خود می‎سنجد. این مقیاس در حدّ گسترده‌ای استفاده می‎شود و شواهد متعددی مبنی بر سودمندی آن در سنجش پیامدهای مختلف وجود دارد. پژوهش‌ها نشان می‎دهد که مقیاس هستۀ ارزشیابی‌های خود، رضایت شغلیو رضایت از زندگی (جاج، کلینگر و سایمون، ۲۰۱۰؛ جاج، ۲۰۰۹؛ بونو و جاج، 2003؛ چانگ، ‌فریس، جانسون، روزن و تن، 2012؛‌ هایلمن و جوناس، 2010؛ هیرشی و هرمان، 2012؛ استامپ، ماک، هولشگر، جاج و مایر، 2010)، شادی و عاطفه مثبت (گاردنر و پیرس، 2010؛ ری، اکسترمرا و دورن، 2012؛ استامپ و دیگران، 2010)، ابعاد مثبت تصمیم‌گیری حرفه‌ای (دی‌فابیو، پالازسکی و بار ـ آن، 2012؛ کامون‌دورو، کاننو و سیاورا، 2012) و سطوح پایین تنیدگی ادراک‌شده (برونبرگ، 2008؛ لوریا و تورجمن، 2009)، کنش‌وری بهینه سلامت (هیلبرت، بریهلر،‌‌ هایسر و زنگر، 2014؛ تاوسیس، نیکولا، سرداریس و جاج، 2007) و سطوح بالای تعادل در زندگی (گریسلیش، پروسک و کورندل، 2012) را به طور معناداری پیش‎بینی می‌کند. این مقیاس نه‌تنها با حوزه‌های روان‌شناسی سازمانی بلکه با روان‌شناسی سلامت، روان‌شناسی بالینی و کیفیت زندگی نیز مرتبط است. می‎توان این مقیاس را به صورت گروهی یا فردی اجرا کرد و محدودیت زمانی برای پاسخ دادن به آن وجود ندارد. به دلیل اهمیت هستۀ ارزشیابی‌های خود، مقیاس هستۀ ارزشیابی ‌خود در نمونه‎هایی از فرهنگ‎های متفاوت به زبان‌های مختلف مانند اسپانیایی (جاج، ون‌ویاننو دپاتر، 2004)، هلندی (جاج و دیگران، 2004)، ایتالیایی (دی‌فابیو و بوسانی، 2009)، کره‌ای (هالت و یانگ، 2008)، فارسی (قاراتپه، 2011؛ نعمت‌طاوسی و اکبرزاده‌حوری، 1392؛ نعمت‌طاوسی و محمدعلی‌شریفی، 1396)، یونانی (تاوسیس و دیگران، 2007)، ژاپنی (پیکولو، جاج، تاکاهاشی، واتانیب و لاک، 2005) و آلمانی (آلبرشت، پاولوس، دیلشرت، دیلر و وانس، 2013؛ استامپ و دیگران، 2009؛ استامپ و دیگران، 2010؛ هایلمن و جوناس، 2010) ترجمه و ویژگی‎های روان‎سنجی آن تأیید شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


نعمت‌طاوسی، م. و اکبرزاده‌حوری، ش. (1392). آزمون روان‌سنجی مقیاس هسته ارزشیابی خود. تحقیقات روان‌شناختی،20، 49-36.

نعمت‌طاوسی، م. و محمدعلی‌شریفی، م. (1396). مقیاس هستۀ ارزشیابی خود: شکل‎گیری یک سازه. روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 13(51)، 256-245.

Albrecht, A. G., Paulus, F. M., Dilchert, S., Deller, J., & Ones, D. S. (2013). Construct- and criterion-related validity of the German Core Self-Evaluations Scale. Journal of Personnel Psychology, 12, 85-91.

Brunborg, G. S. (2008). Core self-evaluations: A predictor variable for job stress. European Psychologist, 13, 96-105.

Chang, C. H., Ferris, D. L., Johnson, R. E., Rosen, C. C., & Tan, J. A. N. (2012). Core self-evaluations: A review and evaluation of the literature. Journal of Management, 38, 81-128.

Di Fabio, A., & Busoni, L. (2009). Proprieta psicometriche della versione italiana della Core Self-Evaluation Scale (CSES) con studenti di scuola secondaria [Psychometric properties of the Italian version of the Core Self-Evaluation Scale (CSES) with high school students]. Counseling Giornale Italiano di Ricerca e Appli-cazioni, 2, 73-83.

Di Fabio, A., Palazzeschi, L., & Bar-On, R. (2012). The role of personality traits, core self-evaluation, and emotional intelligence in career decision making difficulties. Journal of Employment Counseling, 49, 118-129.

Gardner, D. G., & Pierce, J. L. (2010). The core self-evaluation scale: Further construct validation evidence. Educational and Psychological Measurement, 70, 291-304.

Grisslich, P., Proske, A., & Korndle, A. (2012). Beyond work and life: What role does time for oneself play in work-life balance? Zeitschrift fur Gesundheitspsychologie, 20, 166-177.

Heilmann, T., & Jonas, K. (2010). Validation of a German language core self-evaluation scale. Social Behavior and Personality, 38, 209-226.

Hilbert, A., Braehler, E., Haeuser, W., & Zenger, M. (2014). Weight bias internalization, core self-evaluation, and health in overweight and obese persons. Obesity, 22, 79-85.

Hirschi, A., & Herrmann, A. (2012). Vocational identity achievement as a mediator of presence of calling and life satisfaction. Journal of Career Assessment, 20, 309-321.

Holt, D. T., & Jung, H. H. (2008). Development of a Korean version of a Core Self-Evaluation Scale. Psychological Reports, 103, 415-425.

Judge, T. A., Erez, A., Bono, J. E., & Thoresen, C. J. (2003). The core self-evaluation scale: Development of a measure. Personnel Psychology, 56, 303-331.

Judge, T. A. (2009). Core self-evaluations and work success. Current Directions in Psychological Science, 18(1), 58-62.

Judge, T. A., Klinger, R. L., & Simon, L. S. (2010). Time is on my side: Time, general mental ability, human capital, and extrinsic career success. Journal of Applied Psychology, 95, 92-107.

Judge, T. A., Van Vianen, A. E. M., & De Pater, I. E. (2004). Emotional stability, core self-evaluations, and job outcomes: A review of the evidence and agenda for future research. Human Performance, 17, 325-346.

Karatepe, O. M. (2011). Core self-evaluations, exhaustion, and job outcomes: A study of frontline hotel employees in Iran. Tourism and Hospitality Research, 11, 248-257.

 Koumoundourou, G. A., Kounenou, K., & Siavara, E. (2012). Core self-evaluations, career decision self-efficacy, and vocational identity among Greek adolescents. Journal of Career Development, 39, 269-286.

Luria, G., & Torjman, A. (2009). Resources and coping with stressful events. Journal of Organizational Behavior, 30, 685-707.

Piccolo, R. F., Judge, T. A., Takahashi, K., Watanabe, N., & Locke, E. A. (2005). Core self- evaluations in Japan: Relative effects on job satisfaction, life satisfaction, and happiness. Journal of Organizational Behavior, 26, 965-984.

Rey, L., Extremera, N., & Duran, A. (2012). Core self-evaluations, meta-mood experience, and happiness: Tests of direct and moderating effects. Personality and Individual Differences, 53, 207-212.

Stumpp, T., Muck, P. M., Hulsheger, U. R., Judge, T. A., & Maier, G. W. (2010). Core self-evaluations in Germany: Validation of a German measure and its relationships with career success. Applied Psychology, 59, 674-700.

Stumpp, T., Hulsheger, U. R., Muck, P. M., & Maier, G. W. (2009). Expanding the link between core self-evaluations and affective job attitudes. European Journal of Work and Organizational Psychology, 18, 148-166.

Tsaousis, I., Nikolaou, I., Serdaris, N., & Judge, T. A. (2007). Do the core self-evaluations moderate the relationship between subjective well-being and physical and psychological health? Personality and Individual Differences, 42, 1441-1452.