تحلیل عاملی تأییدی و اعتباریابی سیاهه خودنظم‎جویی نوجوانان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‎شناسی خانواده درمانی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری روان شناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

4 استادیار پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی Assistant Professor Shahid Beheshti University ر

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهه خودنظمجویی نوجوانان در نمونه‌ای از جمعیت نوجوانان ایرانی انجام شد. روش پژوهش توصیفی و جامعه آماری دانش‌آموزان شهر کرج استان البرز بود که با استفاده از روش نمونه‌برداری چندمرحله­ای، 355 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش، سیاهه خودنظمجویی نوجوانان (دایاز، گارسیا- دلکاستیلو و مویلانن، 2014) بود که همراه مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (زاده­محمدی، احمدآبادی و حیدری، 1390) بر روی گروه نمونه اجرا شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی، مدل دوعاملی نسخه اصلی سیاهه خودنظمجویی را تأیید کرد؛ با بررسی روایی ملاکی همزمان نیز ضریب همبستگی سیاهه خودنظمجویی با مقیاس خطرپذیری بین 30/0 تا 51/0 به دست آمد. علاوه بر تأیید روایی ملاکی، همبستگی بالای زیرمقیاس­ها با نمره کل، روایی سازه سیاهه را تأیید کرد. در بررسی اعتبار سیاهه، نتایج ضرایب آلفای کرونباخ و بازآزمایی به‌ترتیب در عامل خودنظمجویی کوتاه‌مدت 81/0، 75/0؛ در عامل خودنظمجویی بلندمدت 77/0، 71/0 و در کل سیاهه 87/0، 74/0 به دست آمد که رضایت‌بخش بود. بر اساس نتایج به دست آمده سیاهه خودنظمجویی نوجوانان دارای ویژگی­های روان‌سنجی مناسب است و برای هدف­های پژوهشی می­تواند مورد استفاده قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
جوزانی، ر.، موسوی، ع.، احمدی، ع. و عسگری. (1395). کنش‌های اجرایی و خودکارآمدی در افراد مبتلا به ام‎اس. فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 12(48) ، 395-387.
زاده‌محمدی، ع.، احمدآبادی، ز. و حیدری، م. (1390). تدوین و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی. روا‌ن‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، 66، 225-218.
شریفی، پ. ح. و شریفی، ن. (1391). اصول روان‌سنجی و روان‌آزمایی. تهران: انتشارات رشد.
کارشکی، ح. (1392). ارزیابی ساختار عاملی مقیاس سبک‌های عاطفی در دانشجویان. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 11(3)، 195-185.
گنجی، م. (1392). آسیب‌شناسی روانی. تهران: انتشارات ارسباران.
مختارنیا، ا.، زاده‌محمدی، ع. و حبیبی، م. (1395). ساختار عاملی تأییدی و اعتباریابی پرسشنامه تعارض والد-نوجوان (فرم نوجوان). فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 12(48)، 411-397.
میرز. ل.، گامست، گ. و گارینو، ای. (1391). روش­های پژوهش چندمتغیره کاربردی: طرح، تحلیل و تفسیر. ترجمه پ. ح. شریفی، و. فرزاد، س. رضاخانی، ح. حسن‌آبادی، ب. ایزانلو و م. حبیبی. تهران: انتشارات رشد (تاریخ انتشار اثر اصلی، 2006).
میکائیلی، ف. (1392). مقایسه مشکلات تنظیم هیجانی در افراد با رفتارهای جنسی پرخطر و عادی. مجله علوم پزشکی مازندران، 23 (109)، 214-206.
هومن، ح. ع. (1393). مدل‎یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل (با اصلاحات). تهران: انتشارات سمت.
Brener, N. D., Kann, L., Kinchen, S. A., Grunbaum, J. A.,Whalen, L., Eaton, D., Hawkins, J., & Ross, J. G. (2004). Methodology of the youth risk behavior surveillance system. Morbidity&MortalityWeeklyReport, 53, 1-13.
Bronson, M. B. (2000). Self-regulation in early childhood: Nature and nurture. NewYork: Guilford Press.
Brown, J. M., Miller, W. R., & Lawendowski, L. A. (1999). The Self-Regulation Questionnaire. In L. VandeCreek & T. L. Jackson (Eds.), Innovations in clinical practice: A sourcebook, (pp. 281-289). Sarasota, FL: Professional Resource Press.
Calkins, S. D., Howse, R. B., & Philippot, P. (2004). Individual differences in self-regulation: Implications for childhood adjustment. In P. Philippot & R. S. Feldman (Eds.), The regulation of emotion (PP.307-332). Mahwah,NJ: Erlbaum.
Cleary, A. (2011). Self-regulation by adolescent substance users in the context of observed family interaction. A Dissertation Submitted to the Faculty of the Department of  Psychology. The University of Arizona.
Crockett, L. J., Moilanen, K. L., Raffaelli, M., & Randall, B. A. (2006). Psychological profiles and adolescent adjustment: A person-centered approach. Development and Psychopathology, 18, 195-214.
De Ridder, D. T., & De Wit, J. B. (2006). Self-regulation in health behavior: Concepts, theories, and central issues. In D. T. de Ridder & B. F. de Wit (Eds.), Self-regulation in health behavior )pp.1-23). England: John Wiley & Sons Ltd.
Demetriou, A. (2000). Organization and development of selfunderstandingand self-regulation. In M. Zeidner (Ed.), Handbook of self-regulation (pp.209-251). San Diego, CA: Academic Press.
Dias, P. C., DelCastillo, J. A. G., & Moilanen, K. L. (2014). The Adolescent Self-Regulatory Inventory (ASRI) adaptation to Portuguese context. Paidéia (RibeirãoPreto), 24(58), 155-164.
Diehl, M., Semegon, A. B., & Schwarzer, R. (2006). Assessing attention control in goal pursuit: A component of dispositional self-regulation. Journal of Personality Assessment, 86(3), 306-317.
George, D. (2003). SPSS for windows step by step: A simple study guide and reference, 17.0 update. Boston: Allyn and Bacon.
Groth-Marnat, G. (2009). Handbook of psychological assessment. United Kingdom: John Wiley & Sons.
Gullone, E., Moore, S., Moss, S., & Boyd, C. (2000). The Adolescent Risk-Taking Questionnaire: Development and psychometric evaluation. Journal of Adolescent Research, 15(2), 231-250.
Hofmann, S. G. & Kashdan, T. B. (2010). The Affective Style Questionnaire: Development and psycho-metric properties. Journal of Psychopathological Behavior Assessment, 32, 255-263.
Jessor, R., & Jessor, S. L. (1977). Problem behavior and psychosocial development: A longitudinal study of youth. New York: Academic Press
Li, C. H. (2015). Confirmatory factor analysis with ordinal data: Comparing robust maximum likelihood and diagonally weighted least squares. Behavior Research Methods, 48(3), 1-14.
Lerner, R. M., Lerner, J. V., Bowers, E. P., Lewin-Bizan, S., Gestsdottir, S., & Urban, J. B. (2011). Self-regulation processes and thriving in childhood and adolescence: A view of the issues. New Directions for Child and Adolescent Development, 133, 1-9.
Ludwig, K. B., & Pittman, J. F. (1999). Adolescent prosocial values and self-efficacy in relation to delinquency, risky sexual behavior, and drug use. Youth & Society, 30,461-482.
Kanfer, F. H. (1970a). Self-monitoring: Methodological limitations and clinical applications. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 35, 148-152.
Kanfer, F. H. (1970b). Self-regulation: Research, issues, and speculation. In C. Neuringer & J. L. Michael (Eds.), Behavior modification in clinical psychology (pp. 178-220). New York: Appleton-Century-Crofts
Magar, E. C., Phillips, L. H., & Hosie, J. A. (2008). Self-regulation and risk-taking. Personality and Individual Differences, 45(2), 153-159.
Miller, D. C., & Byrnes, J. P. (2001). To achieve or not to achieve: A self-regulation perspective on adolescents' academic decision making. Journal of Educational Psychology, 93(4), 677-685.
Miller, W. R., & Brown, J. M. (1991). Self - regulation as a conceptual basis for theprevention and treatment of addictive behaviors.In N. Heather, W. R. Miller & J. Greeley (Eds.), Self-control and the addictive behavior )PP.3-79). Sydney: Maxwell Macmillan Publishing Australia
Moilanen, K. L. (2007). The Adolescent Self-Regulatory Inventory: The development and validation of aquestionnaire of short-term and long-term self-regulation. Journal of Youth and Adolescence, 36(6), 835-848.
Moilanen, K. L. (2014). The Adolescent Self-Regulatory Inventory (ASRI): Development and validation. Unpublished manuscript, Department of Learning Sciences and Human Development, West Virginia University, Morgantown, West Virginia.
Nami, Y., Enayati, T., Ashouri, A. (2012). "The relationship between self-regulation approaches and learning approaches in English writing tasks on English foreign language Students". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, 614- 618.
Novak, S. P., & Clayton, R. R. (2001) The influence of school environment and self-regulation on transitions between stages of cigarette smoking: A multilevel analysis. Health Psychology, 20, 196-207.
Raffaelli, M., Crockett, L. J., & Shen, Y. L. (2005). Developmental stability and change in self-regulation from childhood to adolescence. Journal of Genetic Psychology, 166(1), 54-75.
Ridder, D. D., Wit, J. D. (2006). Self- regulation inhealthbehavior. USA: John Wiley & Sons Inc.
Rothbart, M. K., Ahadi, S. A., Hershey, K. L., & Fisher, P. (2001). Investigations of temperament at three to seven years: The Children's Behavior Question-naire. Child development, 72(5), 1394-1408.
Schwarzer, R. (1999). Self-Regulation. Retrieved from http://userpage.fuberlin.de/~health/selfreg_g.htm.
Vermeiren, R., DeClippele, A., Schwab-Stone, M., Ruchkin, V., & Deboutte, D. (2002). Neuro-psychological characteristics of three subgroups of Flemish delinquent adolescents. Neuropsychology, 16(1), 49-55.
Wills, T. A., & Dishion, T. J. (2004). Temperament and adolescent substance use: A transactional
analysis of emerging self-control. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 33(1), 69-81.
Wills, T. A., Walker, C., Mendoza, D., & Ainette, M. G. (2006). Behavioral and emotional self-control: Relations to substance use in samples of middle and high school students.Psychology of Addictive Behaviors, 20(3), 265-278.
Wills, T. A., Windle, M., & Cleary, S. D. (1998). Temperament and novelty seeking in adolescent substance use: Convergence of dimensions of temperament with constructs from Cloninger's theory. Journal of Personality and Social Psy-chology, 74(2), 387-406.
Zebardast, A., Besharat, M. A., & Hghighatgoo, M. (2011).The relationship between self-regulation and time perspective in students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30, 939-943.