تبیین علّی سرزندگی تحصیلی بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده: نقش واسطه‌ا‌ی ابرازگری هیجانی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 دانشیار دانشگاه شیراز

چکیده

تبیین علی سرزندگی تحصیلی بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده باواسطه گری ابرازگری هیجانی دانش‌آموزان هدف این پژوهش بود. 504دانش‌آموز دبیرستانی (261 دختر، 243 پسر) شهر شیراز با روش نمونه‎برداری خوشه‌ای تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه تجدیدنظرشده الگوهای ارتباطی خانواده (فیتزپاتریک و ریچی، 1994)، پرسشنامه ابرازگری هیجانی (کینگ و امونز، 1990) و پرسشنامه سرزندگی تحصیلی (دهقانی‌زاده و دیگران، 1393) را تکمیل کردند .نتایج تحلیل مسیر نشان داد که مدل پیشنهادی با داده­های این پژوهش برازش مناسب دارد و الگوهای ارتباطی خانواده تأثیرمستقیم و غیرمستقیم معنا­دار بر سرزندگی تحصیلی دانش­آموزان دارد. بدین معنا که جهت­گیری گفت‎و‎شنود تأثیر مستقیم مثبت و معنا­دار بر سرزندگی تحصیلی دانش­آموزان دارد و افزایش ابرازگری هیجانی مثبت و کاهش ابرازگری هیجانی منفی سرزندگی تحصیلی را به صورت غیرمستقیم افزایش می‌دهد. همچنین نتایج نشان داد که جهت‎گیری همنوایی به صورت غیرمستقیم و با افزایش ابرازگری هیجانی منفی سرزندگی تحصیلی را کاهش می­دهد. درمجموع، نتایج بیانگرآن بود که ابرازگری هیجانی نقش واسطه‌ای بین الگوهای ارتباطی خانواده و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات