تست تصاویر ناکامی روزنزویگ، فرم کودکان: نسخه فارسی (قسمت آخر) روش اجرا و نمره ‎گذاری، صحت و اعتبار، و تصاویر

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روان‎شناسی دانشکده روان‎شناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

شواهد منتشر شده در باب قابلیت اعتماد و اعتبار تصاویر ناکامی در "دفترچه راهنمای اصلی" خلاصه شده (روزنزویگ، 1978ب) و به‎تفصیل در کتاب "رفتار پرخاشگرانه و تصاویر ناکامی" مورد بحث قرار گرفته است (روزنزویگ، 1978الف). تا آن زمان و زان پس همچنان شواهدی معتبری در جهت تأیید اعتبار سازه و ملاکی تصاویر ناکامی در گسترة وسیعی از جمعیت‌ها و موقعیت‌ها گزارش شده‌اند؛ از آن جمله: ارائه یافته‎هایی مبنی بر این‎که داده‎های هنجاری در باب جهت‎ها و ریخت‎های پرخاشگری، با الگوی تحولی سن، مطابقت دارد (روزنزویگ، 1950؛ روزنزویگ، و آدلمن، 1977؛ گریبل، 1987، 1990)، گزارش همبستگی‎های معنادار بین تصاویر ناکامی و دیگر سنجه‎های پرخاشگری، پرسشنامه‎های شخصیت و مقیاس‎های سازش‎یافتگی، همچون MMPI، پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل، و ارزش‎های آلپورت ـ ورنون (روزنزویگ، 1978ب، روزنزویگ و روزنزویگ، 1976؛ گریبل، هیولمن، 1993)، یافته‎هایی در تأیید ارتباط معنادار تست تصاویر با سایر تست‎های فرافکن، همچون تست رورشاخ (شوارتز، 1952؛ پالمر 1957)، گزارش نتایج حاصل از مقایسة مجموعه‎ای از تست‎های فرافکن، مبنی بر این‎که تست تصاویر ارتباط مستقیم‎تری با رفتار پرخاشگرانه داشته (کولمن، 1967؛ لیندزی، 1950) و توان قابل ملاحظه‎ای برای متمایز کردن کودکان واجد اختلال‎های عاطفی، بزهکار و سازش‎نایافته از کودکان عادی دارد (پاریک، 1960؛ دوهمن، 1959؛ روزنزویگ و روزنزویگ، 1952؛ سینک، پالول، گوپتا، 1972؛ فرریرا، کاپیتو، 2013؛ لویت و لیلی، 1955؛ لیندزی و گلدوین، 1954).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دلخموش، م. ت. (1373). بررسی پرخاشگری در کودکان پرورشگاهی و غیر پرورشگاهی. دانشکده روان‎شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. پایان‎نامه کارشناسی ارشد.

دلخموش، م. ت. (در دست انتشار). واکنش به ناکامی در  کودکان ایرانی: الگوهای پاسخ‎‎دهی در تست روزنزویگ. فصلنامه روان‎شناسی تحولی: روان‎شناسان ایرانی.

Arina, G. A., & Iosifyan, M. (2014). Health value conflict as predisposition of risky behavior among adolescents. European Psychiatry, 29, 1. (EPA-0260).

Ayana, T., Shino, O., Hiroyasu, I., Saklko, Y., & Nobuo, M. (Mar 2012). Response patterns of children with developmental disorders in interpersonal interpersonal conflict situations. Proceedings of the 15th European Conference on Developmental Psychology, 155-158.

Clarke, H. J., Fleming, E. E., & Rosenzweig, S. (1947). The reliability of the scoring of the Rosenzweig Picture-Frustration Study. Journal of ClinicalPsychology, 3, 364-370.

Coleman, J. C. (1967). Stimulus factors in the relation between fantasy and behavior. Journal of Projective Techniques & Personality Assessment, 31, 68-73. 

Duhm, E., & Hansen, J. (1957). Der Rosenzweig P-F Test (Form für Kinder). Göttingen: Hogrefe.

Ferreira, E. O., & Capitão, C. G. (2013). Rosenzweig Frustration Test to assess tolerance to frustration and direction of aggressiveness in criminals. International Journal of Psychology and Behavioral Sciences, 3, 49-56.

Graybill, D. (1986). Test-retest reliability of the children's form of the Rosenzweig Picture-Frustration Study. Psychological Reports, 58, 1001-1002.

Graybill, D. (1987). Developmental changes in the Rosenzweig Picture-Frustration Study, Children's Form. Child Study Journal, 17, 89-96.

Graybill, D. (1990). Developmental Changes in the Response Types Versus Aggression Categories on the Rosenzweig Picture-Frustration Study, Children's Form. Journal of Personality Assessment, 55, 603-609.

Graybill, D., & Huevelman, L. R. (1993). Validity of the Children's Picture-Frustration Study: A Social- Cognitive Perspective. Journal of Personality Assessment, 60, 379-389.

Harrison, A., Genders, R., Davies, H., Treasure, J. &Tchanturia, K. (2011). Experimental measurement of the regulation of anger and aggression in women with anorexia nervosa. Clinical Psychology & Psychotherapy, 18, 445–452.

Hornsveld, R. H. C., Nijman, H. L. I., Hollin, C. R., & Kraaimaat, F. W. (2007). An adapted version of the Rosenzweig Picture-Frustration Study (PFS-AV) for the measurement of hostility in violent forensic psychiatric patients. Criminal Behaviour and Mental Health, 17, 45–56.

Iacovelli, E., Tarantino, S., Vollono, C., Capuano, A., Torriero, R., Vigevano, F., & Valeriani, M. (2015). 70. Correlation between abnormal brain excitability, anger management and anxiety in migraine children. Clinical Neurophysiology, 126, e16-e17.

Jensen, R. (1959). The reliability of projective techniques: Review of the literature. Acta Psychologica, 16, 108-136.

Levitt, E. E., & Lyle, W. H. Jr. (1955). Evidence for the validity of the children's form of the Picture-Frustration Study. Journal of Consulting Psychology, 19, 381-386.

Lindzey, G. (1950). An experimental test of the validity of the Rosenzweig Picture-Frustration Study. Journal of Personality, 18, 315-320.

Lindzey, G., & Goldwyn, R. M. (1954). Validity of the Rosenzweig Picture-Frustration Study. Journal of Personality, 22, 519-547.

Long, S.-J. & Benton, D. (2013). A double-blind trial of the effect of docosahexaenoic acid and vitamin and mineral supplementation on aggression, impulsivity, and stress. Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental, 28, 238–247.

Miyawaki, Z. (1958). The study of personality traits of rural pupils: primarily based upon the Picture-Frustration Study. The Japanese Journal of Educational Psychology, 6, 13-20.

Palmer, J. O. (1957). Some relationships between Rorschach's experience balance and Rosenzweig's frustration-aggression patterns. Journal of Projective Techniques, 21, 137-141.

Pareek, U. (1958). Some preliminary data about the Indian adaptation of Resenzweg P-F study (Children's Form). Education and Psychology, 5, 105-113.

Pareek, U. (1960). An investigation of the validity of the Indian adaptation of Rosenzweig Picture-Frustration Study. (Children's Form). Indian Journal of Psychology, 35, 71-78.

Pareek, U. (1964). Developmental patterns in reaction to frustration. Bombay: Asia Publishing House.

Pichot, P., Freson, V.,& Danjon, S., (1956). Standardization and scaling of the French version of the Children's Form of the Rosenzweig Frustration Test. Rev. Psychol. Appl. 111-138.

Pichot, P., & Danjon, S. (1955). La fidelite du Test de Frustration de Rosenzweig. Revue de Psychologie Appliquee, 5, 1-11.

Rosenzweig, S. (1950). Frustration tolerance and the picture-frustration study. Psychological Service Center Journal, 2, 109-115.

Rosenzweig, S. (1977). Manual for the Children's Form of the Rosenzweig Picture-Frustration (P-F) Study. St. Louis: Rana House.

Rosenzweig, S. (1978a). The Rosenzweig Picture Frustration (P-F) Study: Basic manual. St. Louis: Rana House.

Rosenzweig, S. (1978b). Aggressive behavior and the Rosenzweig Picture-Frustration (P-F) study. Journal of Clinical psychology, 32, 885-891.

Rosenzweig, S. (1978c). An investigation of the reliability of the Rosenzweig Picture-Frustration (P-F) Study, Children's Form. Journal of Personality Assessment, 42, 483-488.

Rosenzweig, S. (1988). Revised norms for the Children’s Form of the Rosenzweig Picture-Frustration (P-F) Study, with updated P-F reference list. Journal of Clinical Child Psychology, 17, 326–328.

Rosenzweig, S., & Adelman, S. (1977). Construct validity of the Rosenzweig Picture-Frustration (P-F) Study. Journal of Personality Assessment, 41, 578-588.

Rosenzweig, S., Fleming, E. E., & Rosenzweig, L. (1948). The children's form of the Rosenzweig Picture-Frustration Study. Journal of Psychology, 26, 141-191.

Rosenzweig, S., Ludwig, D. J., & Adelman, S. (1975). Retest reliability of the Rosenzweig Picture-Frustration Study and similar semiprojective techniques. Journal of Personality Assessment, 39, 3-12.

Rosenzweig, S., & Rosenzweig, L. (1952). Aggression in problem children and normals as evaluated by the Rosenzweig P-F Study. Journal of Abnormal and Social Psychology, 47, 683-687.

Rosenzweig, S., & Rosenzweig, L. (1976). Guide to research on the Rosenzweig Picture-Frustration (P-F) study, 1934-1974.

Sacco, F. (1955). Study of frustration by means of Rosenzweig P-F Study form for children, in Sicilian children, infanz, anorm, 11, 146-166.

Schwartz, M. M. (1952). The relationship between projective test scoring categories and activity preferences. Genetic Psychology Monographs. 46, 134-181.

Serrano-Martinez, G., & Fernandez-Navarro, M. D. (1981). Responses to frustration: A developmental study. Psicológica, 2, 5-21.

Singh, M. V., Palwal, T. R., & Gupta, S. (1972). Frustration reaction among emotionally disturbed children. Child Psychiatry Quarterly, 5, 3–10.

Takala, A., & Takala, M. (1957). Finnish children's reactions to frustration in the Rosenzweig test: An ethnic and cultural comparison. Acta Psychologica, 13, 43-50.

Tarantino, S., De Ranieri, C., Dionisi, C., Citti, M., Capuano, A., Galli, F., Guidetti, V., Vigevano, F., Gentile, S., Presaghi, F., & Valeriani M. (2013). Clinical features, anger management and anxiety: a possible correlation in migraine children. Journal of Headache and Pain, 14, 39.

Veshchikova, M., & Zvereva, N. (2014). Hazard perception and personality traits in adolescents with mental disorders and healthy ones. European Psychiatry, 29, 1. (EPA-1163).

Zvereva, M. (2014). Adapting the of the questionnaire pass on Russian-speaking population in investigation of procrastination as a form of psychological self-aggression. EuropeanPsychiatry, 29, 1. (EPA-1173)