اثربخشی آموزش فنون دلبستگی پیش از زایمان بر دلبستگی مادر به جنین

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

2 استادیار دانشگاه خوارزمی

3 متخصص زنان و زایمان عضو مرکز تحقیقات سلولی-مولکولی و سلول‌های بنیادی صارم

4 دانشیار دانشگاه تهران

5 کارشناسی ارشد مشاوره

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش برنامه دلبستگی پیش از زایمان بر دلبستگی مادر به جنین انجام شد. با روش نمونه‎برداری در دسترس، 30 زن باردار که از ابتدای  فروردین تا اردیبهشت 93 به بیمارستان صارم مراجعه کرده‌ بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ازجمله ملاک‌های ورود افراد به این پژوهش سن بارداری 6  تا 9ماه بود. این گروه به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه تقسیم شدند. طرح پژوهش حاضر از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس دلبستگی مادر به جنین (کرانلی، 1981) استفاده شد. گروه آزمایش در هشت جلسه یک ساعته هفته‌ای یک بار، تحت آموزش مهارت‌های دلبستگی قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان دادند آموزش برنامه دلبستگی پیش از زایمان منجر به افزایش دلبستگی مادر به جنین شده است. با توجه به اهمیت دلبستگی پیش از زایمان بر دلبستگی مادران به جنین­ در دوران بارداری، می­توان با آموزش این فنون بستر لازم برای افزایش دلبستگی مادرانه را فراهم کرد.
 
 
                                                                                                                                                             .
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


اکبرزاده، م.، طوسی، م.، زارع، ن. و شریف، ف. (1391). تأثیر آموزش تن‌آرامی و رفتارهای دلبستگی بر میزان اضطراب مادران نخست باردار شهر شیراز. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 6 (4)،23-14.
تعاونی، س.، احدی، م.، گنجی، ت. و حسینی، ف. (1387). مقایسه دلبستگی مادرانه بین زنان نخست باردار و زنان دارای تجربه بارداری با سابقه سقط جنین. مجله پرستاری ایران، 53 (21)، 62-53.
خداپناهی، م.، قنبری، س.، نادعلی، ح. و سیدموسوی، پ. (1391). کیفیت روابط مادر-کودک و نشانگان اضطرابی در کودکان پیش‌دبستانی. فصلنامه روان‌شناسی تحولی: روان­شناسان ایرانی، 9(33)، 14-5.
زینالی، ش.، مظاهری، م.، صادقی، م. و جباری، م. (1390). رابطه دلبستگی مادر و کودک و ویژگی‌های روانی مادران با مشکلات غذا خوردن در کودکان. فصلنامه روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، 8 (29)، 66-55.
طوسی، م.، اکبرزاده، م.، زارع، ن. و شریف، ف. (1390). تاثیر آموزش رفتار‌های دلبستگی بر میزان اضطراب و دلبستگی مادر به نوزاد در بارداری اول. مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 3(17)، 79-69.
عباسی، ع.، تفضلی، م. و اسماعیلی، ح. (1389). تأثیر شمارش حرکات جنین توسط مادر بر میزان دلبستگی
مادر‎- جنین در مادران با اولین بارداری. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 77 (20)، 60-53.
Alhausen, J.L. (2008). A literature update on maternal-fetal attachment. Journal Obstetrics Gynecology Neonatal Nursing, 37,315-328.
Bellieni, C.V., Ceccarelli, D., Rossi, F., Buonocore, G., Maffei, M., Perrone, S.  & Petriaglia, F. (2007). Is prenatal bonding enhanced by prenatal education courses? Journal of Miner Gynecol 59(2), 125-129.
Burke, CH. (2007). The effects of an 18-hour prenatal attachment program on maternal emotional attachment. Dissertation presented in partial fulfillment of the requirements for the degree doctor of psychology, Capella University, USA.
Callister, L. C. (2002). Comments: Relationships among maternal-fetal attachment, prenatal depression, and health practices in pregnancy. American Journal of Maternal/Child Nursing, 27(1), 59-65.
Campion, B. (2013). Maternal-fetal attachment and the culture of life. Part one: An examination of maternal-fetal attachment. Bioethics Matters, 11, 1-4.
Campion, B. (2014). Bioethics matters enjoin. Canadian Catholic Bioethics Institute, 12 (2), 1-4.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 Cranley, M.S. (1981). Development of a tool for the measurement of maternal attachment during
pregnancy. Nursing Research, 30 (5), 281-284.
Eichhorn, N. (2012).Maternal fetal attachment: Can acceptance of fetal sentience impact the maternal-fetal attachment relationship? Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Health, 27(1), 262-270.
Hepper, P. G.(1996).Fetal memory: Does it exist? What does it do? Acta Paediatr Supplement, 416, 16-20.
Kim, J. S., & Cho, K. J. (2004).The effect of mother-fetus interaction promotion program of talking and tactile stimulation on maternal-fetal attach-ment. Korean Journal Child Health Nursing, 10 (2), 153-164.
Lee, A. M., Lam, S. K., Sze, M., Chong, C.S., Chui, H. W., & Fong, D. Y. (2007). Prevalence, course, and risk factors for antenatal anxiety and depression. Obstetrics Gynecology, 110(5), 1102-1112
Likis, F. E. (2009). Prenatal education: enduring and essential. Journal of Midwifery Women Health, 54 (6), 420- 429.
Lindgren, K. (2001). Relationships among maternal-fetal attachment, prenatal depression, and health practices in pregnancy. Research in Nursing and Health, 24, 203-217.
Mercer, R., & Ferkitch, S. (1990). Predictors of parental attachment during early parenthood. Journal of Advanced Nursing, 15, 268-280.
Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino A. (2006). Applied multivariate research: Design and interpretation. Thousand Oaks, CA: Sage
 Mikhail, M. S., Freda, M. C., Merkatz, R. B., Polizzoto, R., Mazloom, E., & Merkatz, I. R. (1991). The effect of fetal movement counting on maternal attachment to fetus. American Journal Obstetrics Gynecology, 165(4), 988-970.
Rubin, R. (1976). Maternal tasks in pregnancy. Maternal-Child Journal, 4, 143-153.
Salisbury, A., Law, K., LaGasse, L., & Lester, B. (2003). Maternal-fetal attachment. Journal of the American Medical Association, 289 (13), 1701-1702.
Siddiqui, A., & Hagglof, B. (2000).Does maternal prenatal attachment predict postnatal mother-infant interaction? Early Human Development,59 (1),13-25.
Tabachnick, B. G. & Fidell, L.S. (2007). Using Multivariate Statistics (5th Ed.). Boston: Pearson Education, Inc.
Wilson, M. E., White, M. A., Cobb, B., Curry, R., Greene, D., & Pepovich, D. (2000). Family dynamics, parental-fetal attachment and infant temperament. Journal of Advanced Nursing, 31, 204-210.
Yercheski, A., Mahon, N. E., Yercheski, T. J., Hanks, M. M., & Cannella, B. L. (2009). A meta-analytic study of predictors of maternal-fetal attachment. International Journal of Nursing Study,46(5),708-715.
Yercheski, A., Mahon, N. E., Yercheski, T. J., Hank, M. M., & Cannella, B. L. (2008).A meta-analytic study of predictors of maternal-fetal attachment. International Journal of Nursing Studies, 10, 1-13