ساخت و هنجاریابی آزمون سازش‌یافتگی تحصیلی برای دانشجویان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی

2 استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی

3 دانشجوی دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور ساخت آزمون سنجش سازش‌یافتگی تحصیلی دانشجویان انجام شد. مجموعه‌ای با 152 مادّه در شش زیرمقیاس شامل سازش‌یافتگی با دانشگاه، سازش‌یافتگی با رشته تحصیلی، سازش‌یافتگی اجتماعی و بین فردی، سازش‌یافتگی عاطفی، سازش‌یافتگی با مهارت‎های تحصیلی، و خودیابی و هدفمندی تهیه شد. از بین دانشجویان شهر قزوین، 411 نفر با روش نمونه‎برداری طبقه‎ای انتخاب شدند و به این آزمون پاسخ دادند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، مادّه‎های مربوط به زیرمقیاس‎ها را تأییدکرد. افزون بر آن مشخص شد که بین مادّه‎های یک عامل با مادّه‎های عامل‌های دیگر، همبستگی بالایی وجود ندارد و این عوامل تا حدّ زیادی مستقل از یکدیگر هستند. اعتبار آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ 948/0 به دست آمد. پس از حذف برخی از مادّه‎ها، نسخه نهایی این آزمون با 138 مادّه تهیه شد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


رجبی، م.، صارمی، ع. و بیانی، م. (1391). ارتباط بین الگوهای مقابله دینی با سلامت روانی و شادکامی.  فصلنامه روانشناسی تحولی:  روانشناسان ایرانی، 8 (32)، 65-45.
سپهری، ص. و مظاهری، م. (1388). الگوی ارتباطی خانواده و متغیرهای شخصیتی در دانشجویان. فصلنامه روانشناسیتحولی: روان‌‌شناسان ایرانی، 6 (22)، 65-55.
عسکری، س.، زکییی، ع. و علیخانی، ع.(1391). رابطه سبک‏های دلبستگی و سازش‌یافتگی اجتماعی با اختلال شخصیتی وسواس ناخودداری. نشریه علوم روانشناختی، 11(1)، 85-72 .
گنجه، ز. (1389). بررسی تأثیر فضاهای آموزشی بر سازگاری  اجتماعی، سلامت عمومی و انگیزش تحصیلی دانشآموزان دختر. پایان‎نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن.
فرحبخش، ک. (1390). تهیه آزمون سازش‌یافتگی دانشجویان (اسد) و تعیین­ اعتبار، روایی و تعیین هنجار آن. فصلنامه اندازه­گیری تربیتی، 6 (2)، 46-23.
موسوی، ع.م.، کافیماسوله، م. و امیرپورتالش، ف. (1377). تهیه و تدوین آزمون سازش‌یافتگی تحصیلی دانشجویان. طرح پژوهشی، دفتر مشاوره دانشجویی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
نیکدل، ا. (1385). بررسی و مقایسه خودتنظیمی یادگیری و سازش‌یافتگی (عاطفی، اجتماعی، آموزشی) در دانشآموزان کاربر اینترنت و دانشآموزان غیرکاربر در دبیرستان پسرانه شهر تهران در سال تحصیلی 85-84. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم.
ولیزاده، ش. (1390). سبک‎های والدگری و پیشرفت تحصیلی: نقش واسطه‎گر خودپنداشت یا حرمت خود. فصلنامه روان‏شناسی تحولی: روان‏شناسان ایرانی، 1(3)، 96-87.
Aderi, M., Jdaitawi, M., Ishak, N. A., & Jdaitawi, F. (2013). The influence of demographic variables on university students adjustment in North Jordan. International Education Studies, 6, 172-178.
Anton, W. D., & Reed, J. R. (1991). College Adjustment Scales: Professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources. 
Baker, R. W., & Sirky, B. (1994). Measuring adjust-ment to college. Journal of Counseling Psychology, 31, 179-189.
Baker, W., & Siryky, B. (1984). Student Adaptation to CollegeQuestionnaire Manual. Los Angeles, CA: Westen Psychological Services.
Chaplin, J. P. (1985). Dictionary of psychology (2nd ed.). New York: Dell.
Holly, H. H., & Maureen, K. (2002).  Attachment, social support, and college adjustment among blackstudents at predominantly white universities. Journal of College Student Development, 43, 327-341.
Jou, Y. H., & Fukada, H. (1995). Effects of social support on adjustment of Chinese students in Japan.Journal of  Social Psychology, 135, 39-47.
Lydia, K., & Carole, M. (2003). College adjustment in a multiethnic sample: Attachment separation indivi-duation and ethnic identity. Journal of College Student Development, 44, 92-109.
Nafziger, M. A., Couillard, S., & Wiswell, D. K. (1998).Normative data on the college adjustment scales from a University counseling center. Journal of College student Development, 39, 283-299.
Reed-Victor, E. (2003). Individual differences and early school adjustment: Teacher appraisals ofyoung children with special needs. Early Child Development and Care, 174, 59-79.
Quick, C. L. (2002). Measuring change in university counseling center clients: Using symptom reduction and satisfaction with services to propose a model for effectiveoutcome research. PhD dissertation, University of North Texas.
Tinto, V. (1993).  Leaving college: Rethinking the causes and cures of student attrition. Chicago: The Univer-sity of Chicago.
Weiten, W., & Lioyd, M. A. (1997). Psychology applied to modern life: Adjustment in the 90's. Pacific Grove, CA: Brook/Cole.
 Wiswell, D. K. (1997). Establishing the validity of the College Adjustment Scales (CAS) as outcome measures in a university counseling center: A test of construct and convergent validity. PhD dissertation, Utah State University.
Walton, E. A., & Thurber, C. A. (2012). Homesickness and adjustment in university students. Journal of American College Health, 60,58-85