تأثیر آموزش و تقویت بر تصمیم‎گیری کودکان پیش‌دبستانی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش و تقویت بر تصمیم‏گیری کودکان پیش دبستانی بود. شرکت‌کنندگان پژوهش 94 کودک 4 تا 6 ساله (48 پسر ،46 دختر) بودند که از پیش دبستان‏های شهر شیراز انتخاب شدند. ابتدا هوش هر کودک توسط فرم انطباق‌یافته کوتاه مقیاس هوش وکسلر (رضویه و شهیم، 1387) کودکان پیش‌دبستانی اندازه‌گیری شد. سپس هر یک از شرکت‏کنندگان به صورت تصادفی در سه گروه آموزش، تقویت و کنترل قرار گرفتند و به تکلیف تصمیم‏گیری (هاوز، 2003) پاسخ دادند. نتایج نشان دادند تصمیم‏گیری درگروه آموزش، نسبت به دو گروه دیگر بیشتر مبتنی بر عناصر مهم و کلیدی بود. همچنین یافته‏ها حاکی از نقش تعدیل‏کننده متغیر سن در تأثیر آموزش بر راهبردهای تصمیم‏گیری کودکان بود. در مجموع، نتایج پژوهش شواهد مطلوبی فراهم کردند که از طریق راهبردهای مناسب آموزشی می‏توان فرایند تصمیم‏گیری در کودکان را ارتقا داد.
 

کلیدواژه‌ها


رضویه، ا.، شهیم، س. (1387). مقیاس هوشی وکسلر برای دوره پیشدبستانی. شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.

سعادت، ا. (1372). فرایند تصمیم‏گیری در سازمان. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

نعمتطاوسی، م. (1385). تأثیر آموزش بر تحول صلاحیت راهبردی حساب در کودکان ایرانی. فصلنامه روان‏شناسی تحولی: روان‏شناسان ایرانی، 2(10)، 122-109.

نعمت‎طاوسی، م. و سیف، ع. ا. (1384). تأثیر سن و جنس بر تحول صلاحیت راهبردی حساب در کودکان ایرانی. فصلنامه روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، 1(4)، 290-276.

Abatecola, G. (2014). Untangling self-reinforcing pro-cesses in managerial decision-making:Coevolving heuristics? Management Decision, 52(5), 934-949.

Bruner, J. S. (1960). Readiness for learning. In J. S. Bruner (Ed.), The process of education. Cambridg, MA: Harvard University Press.

Davidson, D. (1991). Children's decision making exa-mined with an information board procedure. Cognitive Development, 6, 77-90.

Demirtas, V. Y., & Sucuoglu, H. (2009). In the early childhood period children's decision-making pro-cesses. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, 2317-2326.

Dymond, S., Bailey, R., Willner, P., & Parry, R.  (2010). Symbol labeling improves advantageous decision-making on the Iowa gambling task in people with intellectual disabilities. Research in Developmental Diabilities, 31, 536-544.

Flurry, A. l. (2007). Children’s influence in family decision-making: Examining the impact of the changing American family. Journal of Business Research, 60, 322-330.

Garon, N.  M. (2004).  Future oriented decision-making in childhood. PhD thesis, Dalhousie University, Canada.

Garon, N., & Moore, C.  (2004). Complex decision-making in early childhood.  Brain and Cognition, 55, 158-170.

Howse, R. B., Best, D. L., & Stone, E. R. (2003). Children’s decision making: The effects of training, reinforcement and memory aids. Cognitive Deve-lopment, 18, 247-268.

Huber, G. L. (2003). Process of decision-making in small learning groups. Learning and Instruction, 13, 255-269

Keddell, E. (2014). Current debates on variability in child welfare decision-making: A selected literature review. Social Sciences, 3, 916-940.

Klayman, J. (1982). Simulation of six decision stra-tegies: Comparison of search patterns, processing characteristics and response to task complexity. Chicago: University of Chicago Graduate School of Business, Center for Decision Research.

Labrecque, J., &Ricard, L. (2001).Children's influ-ence on family decision-making: A restaurant study. Journal of Business Research, 24, 173-176.

Levin, I. P., Bossard, E. A., Gaeth, G. J., & Yan, H. (2014). The combined role of task, child's age and individual differences in understanding decision processes. Judgment and Decision Making, 9 (3), 247-286.

Piaget, T. (1973).The child and reality (Translated by R. Rosin). New York: Grossman.

Sokol, N. (2008). The effect of observational learning and reinforcement on children choice-making. PhD Dissertation, The Lehigh University.

Svinicki, M. D. (1998). A theoretical foundation for discovery learning. Advances in Physiology Edu-cation, 275 (6), 4-7.