مقیاس‎های‎ بهزیستی روان‎شناختی

نوع مقاله : آزمون روانی

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

مقیاس‎های‎ بهزیستی روان‎شناختی (ریف، 1989) حاوی شش مقیاس است که برای اندازه‎گیری ابعاد خودپیروی، تسلط محیطی، رشد شخصی، روابط مثبت با دیگران، هدف در زندگی، و پذیرش خود ساخته شده است. این مقیاس‎ها‎ به سه شکل 84 مادّ‌ه‌ای (مقیاس‎های 14 مادّ‌ه‌ای)، 54 مادّ‌ه‌ای (مقیاس‎های 9 مادّ‌ه‌ای)، و 18 مادّ‌ه‌ای (مقیاس‎های 3 مادّ‌ه‌ای) تدوین شده‎اند. در اینجا شکل‎های 54 مادّ‌ه‌ای و 18 مادّ‌ه‌ای که از طریق مکاتبه با کارول ریف (ارتباط شخصی، 11 آوریل 2014) در دسترس قرار گرفتند، ارائه شده‎اند. خاطر نشان می‎سازد که شکل 18 مادّ‌ه‌ای برای زمینه‎یابی‎های ملی تلفنی ساخته شده است و در زمینه‎یابی‎های ملی و بین‎المللی متعددی که در سطح گسترده‎ای اجرا شده‎اند، به کار گرفته شده است. شکل 18 مادّ‌ه‌ای دارای همسانی درونی پایینی است و به محتوای شش سازة بهزیستی به خوبی پوشش نمی‎دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مقیاس‌های بهزیستی روان‌شناختی می‌توانید به ریف (1989و 2014)، رویف و کیز (1995) و ریف و سینگر (2006، 2008) مراجعه کنید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069-1081. doi:10.1037/0022-3514.57.6.1069. 
Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality & Social Psychology, 69(4), 719-727. doi:10.1037/0022-3514.69.4.719.
Ryff, C. D., & Singer, B. H. (2006). Best news yet on the six-factor model of well-being. Social Science Research, 35, 1103-1119. doi:10.1016/j.ssresearch.2006.01.002.
Ryff, C. D., & Singer, B. H. (2008). Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to psychological well-being. Journal of Happiness Studies, 9(1), 13-39. doi:10.1007/s10902-006-9019-0.
Ryff, C. D. (2014). Psychological well-being revisited: Advances in the science and practice of eudaimonia. Psychotherapy and Psychosomatics, 83(1), 10-28. doi:10.1159/000353263