تحلیل روان‌سنجی مقیاس ارزیابی‌های کودکان خردسال از تعارض بین ‌والدینی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد خانواده‌درمانی

2 استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بررسی حاضر با هدف آزمون روان­سنجی مقیاس ارزیابی­های کودکان خردسال از تعارض بین والدینی (CPIC-Y؛ مک‎دونالد و گریچ، 2006) در دانش­آموزان 9 تا 11 سال انجام شد. 162 دانش­آموز (104 پسر و 54 دختر) به مقیاس ارزیابی­های کودکان خردسال از تعارض بین والدینی و سیاهه افسردگی بک ـ نسخة نوجوان (BDI-Y؛ بک، بک، جولی و استیر، 2005) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی مقیاس ارزیابی­های کودکان خردسال از تعارض بین والدینی از روش­ آماری تحلیل عاملی تأییدی و به منظور بررسی همسانی درونی آن از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین، به منظور مطالعه روایی همگرای این مقیاس، ضریب همبستگی بین ابعاد تعارض بین والدینی با نمره­های افسردگی گزارش شد. شاخص­های برازش تحلیل عامل تأییدی، سه بْعد ویژگی­های تعارض، تهدید و سرزنش خود را تأیید کردند. همچنین، نتایج تحلیل عامل تأییدی نشان دادند در بین دانش­آموزان ایرانی الگوی چندبعدی مقیاس ارزیابی­های کودکان خردسال از تعارض بین والدینی، یک الگوی اندازه­گیری قابل قبول است. ضرایب همبستگی مثبت و معنادار بین ابعاد سه­گانة تعارض بین ‎والدینی با نمره­های افسردگی از روایی همگرای این مقیاس به طور تجربی حمایت کرد. همسانی درونی مقیاس­های آن نیز خوب بودند. در مجموع،نتایج مطالعة حاضر نشان دادند مقیاس ارزیابی­های کودکان خردسال از تعارض بین والدینی برای سنجش ابعاد ویژة تعارض بین والدینی در یک نمونه از کودکان ایرانی مناسب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 

جلالی، ا.، سروقد، س. و سامانی، س. (1391). نقش واسطه‌ای روان‌بنه‌های شناختی در ارتباط با فرایند و محتوای خانواده و شیوه‌های مقابله با تعارض. فصلنامه روان­شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، 9(33)، 147-137.

قره­باغی، ف. و وفایی، م. آ. (1387). تعارض زناشویی و نقش مزاج کودک. فصلنامه روان­شناسی تحولی: روان‏شناسان ایرانی، 5 (18)، 92-83.

Beck, J. S., Beck, A. T., Jolly, J. B., & Steer, R. A. (2005). Beck Youth Inventories for Children and Adolescents (2nd ed.). San Antonio, TX: PsychCrop.

Bickham, N. L., & Fiese, B. H. (1997). Extension of the Children’s Perception of Interparental Conflict Scale for use with late adolescents. Journal of Family Psychology, 11, 246-250.

Bringhenti, F. (2005). Contribution to the validation of an interparental conflict measure: The Children’s Perception of Interparental Conflict Scale (CPIC). Bollettino di Psicologia Applicata, 247, 35-51.

Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In A. Bollen & J. S. Long (Eds.), Testing structural equation models (pp. 445-455). Newbury Park, CA: Sage.

Buehler, C., Krishnakumar, A., Anthony, C., Titt-sworth, S., & Stone, G. (1994). Hostile inter-parental conflict and youth maladjustment. Family Relations, 43, 409-416. 

Byrne, B. M. (2006). Structural equation modeling with EQS: Basic concepts, applications, and pro-gram-ming. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Chi, L., & Xin, Z. (2003). The revision of Children’s Perception of Marital Conflict Scale. Chinese Mental Health Journal, 17, 554-556.

Doh, H. S., Shin, N., Kim, M. J., Hong, J. S., Choi, M. K., & Kim, S. (2012). Influence of marital conflict on young children's aggressive behavior in South Korea: The mediating role of child mal-treatment. Children and Youth Services Review, 34, 1742-1748.

Godde, M., & Walper, S. (2001). The German short version of the Children’s Perception of Inter-parental Conflict Scale. Diagnostica, 47, 18-26.

Grych, J. H. (1998). Children’s appraisals of inter-parental conflict: Situational and contextual influ-ences. Journal of Family Psychology, 12, 1-17.

Grych, J. H. (2000). The Young Children’s Perception of Interparental Conflict Scales. Unpublished manuscript.

Grych, J. H., & Cardoza-Fernandes, S. (2001). Understanding the impact on interparental conflict on children: The role of social cognitive processes. In J. H. Grych & F. D. Fincham (Eds.), Inter-parental conflict and child development: Theory, research and application (pp. 157-187). New York: Cambridge University Press.

Grych, J. H., & Fincham, F. D. (1990). Marital conflict and children’s adjustment: A cognitive-contextual framework. Psychological Bulletin, 108, 267-290.

Grych, J. H., Fincham, F. D., Jouriles, E. N., & McDonald, R. (2000). Interparental conflict and child adjustment: Testing the mediational role of appraisals in the cognitive-contextual framework. Child Development, 71, 1648-1661.

Grych, J. H., Harold, G. T., & Miles, C. J. (2003). A prospective investigation of appraisals as mediators of the link between interparental conflict and child adjustment. Child Development, 74, 1176-1193.

Grych, J. H., Seid, M., & Fincham, F. D. (1992). Assessing marital conflict from the child’s pers-pective: The Children’s Perception of Interparental Conflict Scale. Child Development, 63, 558-572.

Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criterion for fit indexes in covariance structure analysis: Con-ventional criteria versus new alternatives. Stru-ctural Equation Modeling, 6, 1-55.

Hungerford, A., Wait, S. K., Fritz, A. M., & Clements, C. M. (2012). Exposure to intimate partner violence and children's psychological adjustment, cognitive functioning, and social competence: A review. Agg-ression and Violent Behavior, 17, 373-382. 

Iraurgi, I., Mart´ınez-Pampliega, A., Sanz, M., Cosgaya, L., Gal´ındez, E., & Munoz, A. (2008). Escala de Conflicto Interparental desde la Perspectiva de los Hijos (CPIC): Estudio de validaci´on deuna versi´on abreviada de 36 ´items [Children’s Perception of Interparental Conflict Scales (CPIC): Validation study of a short version of 36 items]. Revista Iberoamericana de Dia-gnostico e Avaliacao Psicol´ogica, 25, 9-34.

Jouriles, E. N., Spiller, L. C., Stephens, N., McDonald, R., & Swank, P. (2000). Variability in adjustment of children of battered women: The role of child appraisals of interparent conflict. Cognitive Therapy and Research, 24, 233-249.

Kim, K. L., Jackson, Y., Conrad, S. M., & Hunter, H. L. (2008). Adolescent report of interparental conflict: The role of threat and self-blame appraisal on adaptive outcome. Journal of Children and Family Studies, 17, 735-751.

Kline, R. B. (2005). Principles and practices of Structural Equation Modeling (2nd ed). New York: Guilford.

Lemola, S., Schwarz, B., & Siffert, A. (2012). Interparental conflict and early adolescents' aggre-ssion: Is irregular sleep a vulnerability factor? Journal of Adolescence, 35, 97-105.

Liping, C., & Ziqiang, X. (2003). The revision of Children’s Perception of Marital Conflict Scale. Chinese Mental Health Journal, 17, 554-556.

McDonald, R., & Grych, J. H. (2006). Young children’s appraisals of interparental conflict: Mea-surement and links with adjustment problems. Journal of Family Psychology, 20, 88-99.

Mei, Z., & Zhongjian, M. (2006). The structure of junior high school students’ perception of interpa-rental conflict. Psychological Science, 29, 454-456.

Moura, O., Santos, R. A., Rocha, M., & Matos, P. M. (2010). Children's perception of interparental conflict scale (CPIC): Factor structure and inva-riance across adolescents and emerging adults. International Journal of Testing, 10 (4), 364-382.

Oh, K. J., Lee, S., & Park, S. H. (2011). The effects of marital conflict on Korean children's appraisal of conflict and psychological adjustment. Journal of Children and Family Studies, 20, 444-451.

Quintana, S. M., & Maxwell, S. E. (1999). Impli-cations of recent developments in structural equation modeling for counseling psychology. The Counseling Psychologist, 27, 485-527.

Roustit, C., Campoy, E., Chaix, B., & Chauvin, P. (2010). Exploring mediating factors in the association between parental psychological distress and psychosocial maladjustment in adolescence. European Child and Adolescence Psychiatry, 19, 597-604.

Shin, J. H., Doh, H. S., Hong, J. S., & Kim, J. S.
(2012).
Pathways from non-Korean mothers' cultural adaptation, marital conflict, and parenting behavior to bi-ethnic children's school adjustment in South Korea. Children and Youth Services Review, 34, 914-923.

Snyder, J. R. (1998). Marital conflict and child ad-justment: What about gender? Developmental Review, 18, 390-420.

Ulu, I. P., & Fisiloglu, H. (2002). The relationship between Turkish children’s perceptions of marital conflict and their internalizing and externalizing problems. International Journal of Psychology, 37, 369-378.

Ulu, I. P., & Fisiloglu, H. (2004). A validity and reliability study of the Children’s Perceptions of Interparental Conflict Scale. Turk Psikoloji Yazilari, 7, 61-75.

Vairami, M., & Vorria, P. (2007). Interparental conflict and (pre)adolescent’s peer relationships. Hellenic Journal of Psychology, 4, 257-280