تأثیر آموزش مهارتهای حل مسئله در اضطراب امتحان دانشجویان

نویسندگان

1 مربی دانشگاه پیام نور اندیمشک

2 استادیار دانشگاه پیام نور تهران

3 کارشناس ارشد مشاوره

چکیده

هـدف پژوهش حاضر شناخت تأثیر آموزش حل مسئله در اضطراب امتحان دانشجویان دختر در سال تحصیلی 89-88 بود. 459 دانشجوی دختر دانشگاه پیـام نور واحد اندیمشک سیاهة اضطراب امتحان (اسپیلبرگر، 1980) را تکمیل کردند. 50 نفر که بالاترین نمرة اضطراب امتحان را داشتند به صـورت تصـادفی در دو گروه آزمـایشی و کنترل جایگزین شدند. سپـس، گروه آزمـایشی طی ده جلسه (هر هفته دو جلسـه) آموزش حل مسئلة پنج مرحلـه¬ای دیکسون و گلوور (1984 (را دریافت کردند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان دادند که برنامة آموزشی باعث کاهش سطح اضطراب امتحان در گروه آزمایشی مـی‌شود. چهار ماه بعد، پیش از امتحانات ترم دوم تحصیـلی، اضطراب امتحان هر دو گـروه مجدداً ارزیـابی شد. نتایج پیگیری چهار ماهه نشان داد کـه اثربخشی روش آموزشی، پایدار بوده است.

کلیدواژه‌ها