شاخص توصیف‌کننده شغل: پرسشنامه، روش اجرا و نمره‌گذاری (نسخه فارسی)

نوع مقاله: آزمون روانی

نویسنده

دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب