مقیاس هسته ارزشیابی‌های خود: پرسشنامه، روش اجرا و نمره‌گذاری (نسخه فارسی)

نوع مقاله: آزمون روانی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب