مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو: پرسشنامه، روش اجرا و نمره‌گذاری (نسخه فارسی

نوع مقاله : آزمون روانی

نویسنده

دانشگاه تهران