مقیاس دلبستگی بزرگسال: پرسشنامه، شیوه اجرا و کلید نمره‌گذاری(نسخه فارسی)

نوع مقاله : آزمون روانی

نویسنده

دانشگاه تهران