زمینه‌یاب ارزشی شوارتز: پرسشنامه، شیوه اجرا و کلید نمره‌گذاری (نسخه فارسی)

نوع مقاله: آزمون روانی

نویسنده

        دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب