تأثیر کار، سن، مراقبت بر تغییرات جسمانی و شناختی

نوع مقاله: چکیده پژوهشهای روان شناختی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب