تحول ادراک، زبان، خواسته ها و اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

نوع مقاله : چکیده پژوهشهای روان شناختی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب