تحول ادراک، زبان، خواسته ها و اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی

نوع مقاله: چکیده پژوهشهای روان شناختی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب