مفهوم‌سازیها و اندازه‌های احساس تنهایی: مقایسة زیرمقیاسها

نوع مقاله: مروری بر پژوهش ها

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب