پیش بینی کننده های روان شناختی رضایت از زندگی

نویسندگان

دانشجوی دکترا دانشگاه اصفهان

چکیده

این پژوهش رابطه بین سلامت روانی (نشانه‌های بدنی، اضطراب و بیخوابی، افسردگی و نارساکنش‌وری اجتماعی)، سبکهای مقابله با تنیدگی (مسئله محور، اجتنابی و هیجان محور) و بازخوردهای مذهبی (اعتقاد به اصول دین، دوستی و بندگی خدا و عمل به مناسک مذهبی) و رضایت از زندگی را بررسی کرد. با یک انتخاب تصادفی120 نفر (55 مرد با میانگین سنی 30 سال و 65 زن با میانگین سنی 27 سال) از مردم شهر اصفهان به پرسشنامه‌های سلامت عمومی (گلدبرگ و هیلیر، 1979)، مقابله با موقعیتهای تنیدگی‌زا (پارکر و اندلر، 1990)، بازخوردهای مذهبی (کشاورز، مهرابی و سلطانی‌زاده، 1387) و مقیاس رضایت از زندگی (دینر، امونس، لارسن و گریفین، 1985) پاسخ دادند. نتایج نشان دادند که رضایت از زندگی الف) همبستگی منفی معنادار با نشانه‌های بدنی، اضطراب و بیخوابی و سبک مقابله هیجان محور و ب) همبستگی مثبت معنادار با باور به اصول دین، انجام مناسک مذهبی، دوستی و بنـدگی خدا و سبک مقابله مسئله محور داشت. تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که 45 درصد از واریانس رضایت از زنـدگی را نشانه‌های افسردگی (25 درصد)، دوستی و بندگی خدا (8 درصد)، سبک مقابله هیجان محور (7 درصد)، مقابله اجتنابی (3 درصد) و نارساکنش‌وری اجتماعی (2 درصد) تبیین می‌کنند. نقش سلامت روانی، سبکهای مقابله و بازخوردهای مذهبی در رضایت از زندگی بحث شد.

کلیدواژه‌ها