اثربخشی آموزش مهارت‎های زندگی بر بهبود کیفیت زندگی دانشجویان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی

2 استادیار دانشگاه خوارزمی

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی برنامه آموزش مهارت‎های زندگی بر بهبود کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بود. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش شبه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون‌ـ‌‌پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. از بین کلیه دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر درسال تحصیلی 91-90، 30 دانشجو که در ارزیابی کیفیت زندگی کمترین نمره را در پرسشنامه فرم کوتاه زمینه‌یابی سلامت (SF-36؛ واروشربن، 1992 نقل از منتظری، گشتاسبی و وحدانی‌نیا، 1384) به دست آورده بودند، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری (گواه و آزمایش) جایگزین شدند. جلسه‎های آموزش گروهی مهارت‎های زندگی به مدت 9 جلسه 5/1 ساعته به صورت هفتگی اجرا شد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان دادند که برنامه آموزش مهارت‎های زندگی توانسته است سلامت روانی و جسمانی دانشجویان را به طور معناداری افزایش دهد. با توجه به یافته¬های به دست آمده می¬توان نتیجه گرفت آموزش مهارت‎های زندگی در بهبود کیفیت زندگی دانشجویان اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها