فراتحلیل اثربخشی مداخله‌های روان‎شناختی بر میزان شادکامی جامعه ایرانی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی کودک

2 استادیار دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر فراتحلیل اثربخشی مداخله‎های روان‎شناختی بر میزان شادکامی جامعة ایرانی بود. نمونة پژوهش شامل 16 مطالعه و 770 شرکت‌کننده بود. داده‌ها با استفاده از چک‌لیست فراتحلیل کوهن تحلیل شدند. نتایج گویای اندازه اثر بالای مداخله‎های روان‎شناختی بر میزان شادکامی بود (30/1d=؛ 001/0P<). بر این اساس مشخص شد روی‌آورد درمانی فوردایس بالاترین اندازه اثر و آموزش راهبردهای شاکرانه کمترین اندازه اثر را در ارتقای شادکامی دارند. نتیجة نهایی پژوهش مبیّن اثربخشی مداخله‎های روان‎شناختی بر ارتقای شادکامی جامعه ایرانی بود.

کلیدواژه‌ها