اثربخشی برنامه رایانه‌‏یار حافظه کاری بر بهبود کنش‎های اجرایی دانش‏‌آموزان ناشنوا

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این بررسی با هدف تعیین اثربخشی برنامه رایانه‏‌یار حافظه کاری بر بهبود کنش‎های اجرایی دانش‌‏آموزان ناشنوا انجام شد. 18 دانش‏‌آموز پسر ناشنوا انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. آزمودنی‏‌ها به آزمون استروپ (استروپ، 1935)، آزمون‏ عملکرد مداوم (رازولد، مرسکی، ساراسون، برنسوم، و بک، 1965)، نسخه رایانه‎ای برج لندن (موریس، احمد، استد، و تون، 1993)، و آزمون حافظه کاری کورنولدی (کورنولدی و وکیا، 1995)، پاسخ دادند. گروه آزمایش، برنامه رایانه‌یار حافظه کاری (بخاراییان، 1389) را در 20 جلسه آموزشی 45 دقیقه‎ای گذراندند. نتایج آزمون t نشان دادند نمره پس‎آزمون کنش‏‌های اجرایی دانش‌‏آموزان ناشنوا به صورت معنادار تغییر یافته است. پیگیری پس از یک ماه حاکی از عدم تغییر میانگین‏ کنش اجرایی در دانش‏‌آموزان ناشنوا بود. یافته‎ها این نکته را آشکار کردند که برنامه رایانه‌‏یار حافظه کاری در بهبود کنش‎های اجرایی دانش‌‏آموزان ناشنوا مؤثر است.

کلیدواژه‌ها