فراتحلیل مطالعات اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روانی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

3 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

چکیده

هدف پژوهش حاضر فرا‌تحلیل مطالعات اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روانی دانش‌آموزان و دانشجویان ایرانی بود. نمونه مطالعات مورد استفاده شامل 27 مطالعه انجام‌شده از 1380 تا 1391 در سراسر ایران بود که 3089 نفر شرکت کننده را دربر می‌گرفت. داده‌های حاصل، با روش اندازه اثر تفاوت میانگین استاندارد شده یا d کوهن (1988) برای مدل اثرهای ثابت مورد فرا‌تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان دادند که میانگین اندازه اثر کلی مطالعات مورد بررسی برای مدل اثرات ثابت 834/1 و برای اثرات تصادفی 117/3 است که هر دو در سطح 001/0P< معنادار بودند. با توجه به اینکه اندازه‎های اثر ناهمگون بودند، نسبت به جست و جوی متغیرهای تعدیل‌کننده اقدام شد. نتایج نشان دادند بین اندازه اثر مطالعات مورد بررسی با توجه به طرح پژوهش و جنس شرکت‎کنندگان، تفاوت معناداری وجود ندارد اما بین اندازه اثر مطالعات مورد بررسی با توجه به سن شرکت کنندگان و تعداد جلسه‌های آموزش مهارت‌های زندگی تفاوت معناداری وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها