تحول کنش‎های اجرایی در کودکان بهنجار و فزون ‌کنش: از پیش‌‌‌‌‌دبستان تا پایان دبستان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی

2 دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر مقایسه تحول کنش‎های اجرایی در کودکان بهنجار و فزون‎کنش بود. 420 کودک (210 نفر بهنجار، 210 نفر فزون‎کنش) 5 تا 12 ساله مراکز پیش‎دبستانی و دبستان‌های شهر اصفهان به روش نمونه‌برداری چندمرحله‎ای انتخاب شدند و به پرسشنامه کانرز والدین (کانرز، 1997) و خرده آزمون برج نپسی (کورکمن،کرک و کمپ، 1998) پاسخ دادند. نتایج تحلیل واریانس دو راهه نشان دادند بین میانگین نمره‎های کنش‎های اجرایی کودکان عادی و فزون‎کنش تفاوت معنادار وجود دارد و عملکرد کودکان فزون‎کنش به طور معناداری پایین‎تر است. همچنین بر اساس این یافته‎ها می‌‌توان نتیجه گرفت روند تحول کنش‌های اجرایی در کودکان فزون‌کنش و عادی، با توجه به سن سیر صعودی دارد.

کلیدواژه‌ها