آیا آگاهی در مورد احتمال خطر ژنتیکی می‌تواند به افزایش انگیزش ترک سیگار منتهی شود؟

نوع مقاله : چکیده پژوهشهای روان شناختی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب