پرسشنامه احساس تنهایی هستی گرا: زمینه، گسترش و یافته های نخستین

نوع مقاله: مروری بر پژوهش ها

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب