پرسشنامه تشبیهی ارزش‌: پرسشنامه، شیوه اجرا و نمره‌گذاری (نسخه فارسی)

نوع مقاله: آزمون روانی