اعتباریابی شاخص افسردگی و شاخص مقابله نارسا در آزمون رورشاخ

نویسنده

دانشگاه کردستان

چکیده

در این پژوهش اعتبار شاخصهای افسردگی و مقابلة نارسا در زنان افسرده و غیرافسرده ایرانی بررسی شد. 40 آزمودنی افسرده و 40 آزمودنی غیرافسرده با سنین و تحصیلات مشابه براساس مصاحبة بالینی DSM IV و فهرست افسردگی بک انتخاب شدند. برای ارزشیابی شاخصهای افسردگی و مقابلة نارسا در هر آزمودنی، آزمون رورشاخ اجرا و با استفاده از سیستم جامع اکسنر نمره‏گذاری شد. نتایج نشان دادند که شاخص افسردگی(DEPI) رورشاخ می‏تواند در تشخیص افسردگی و اختلالهای عاطفی به کار برده شود اما تفاوت معناداری در شاخص مقابلة نارسا (CDI) بین دو گروه مشاهده نشد. بدین ترتیب عدم‏سودمندی CDI در تشخیص افسردگی و احتمال استقلال بین دو شاخص مشخص و تأثیر احتمالی بازداریها در نتایج گروه افسرده و اهمیت وضعیت عاطفی و ابعاد مهم شخصیت بر سازماندهی ادراکی، توانایی ارزیابی منطقی محرکها و شیوه خاص توجه به آنها مطرح شد.

کلیدواژه‌ها