وابستگی هیجانی و رضایت شغلی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

در این پژوهش ارتباط بین وابستگی هیجانی و رضایت شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 91 مرد و 115 زن کارمند از واحد تهران جنوب به گونه تصادفی طبقه‏ای انتخاب شدند و به مقیاس وابستگی هیجانی سوچا (SEDS) و شاخص توصیف‏کننده شغل (JSI) پاسخ دادند. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری و رگرسیون چند متغیری نشان داد که وابستگی روان‏آزرده‏وار، یکی از مؤلفه‌های وابستگی هیجانی، می‌تواند رضایت از سرپرستی را به منزله یکی از سطوح رضایت شغلی پیش‏بینی کند. ارتباط بین وابستگی هیجانی و رضایت شغلی به‏صورت معنادار در زنان و مردان متفاوت بود، اما این تفاوت در سنین مختلف تأیید نشد.

کلیدواژه‌ها