نقش برپایی هیجانی در سوگیری توجه و حافظه بیماران وسواس- بی‎اختیار

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

دف این پژوهش شناخت نقش برپایی هیجانی در سوگیری توجه و حافظه بیمارانهوسواس - بی‌اختیار بود. بدین منظور براساس یک طرح نیمه تجربی، 20 بیمار وسواس - بی اختیار با 20 دانشجوی دانشگاه اصفهان که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، مقایسه شدند و درباره همه آزمودنیها، آزمون استروپ اجرا شد. سپس 50 شی تمیز و کثیف به انها نشان داده شد و از آنها خواسته شد تا اشیای مشاهده شده را بیاد آورند. تحلیل آماری نتایج نشان داد که بیماران وسواس - بی‌اختیار به محرکهای بر پا کننده هیجانی بیش از محرکهای نسبتا خنثی توجه کردند (000/0 P<) و اشیا کثیف را بیش از اشیا تمیز بیاد آوردند 
(000/0 P<) در حالی که سوگیریهای مذکور در گروه بهنجار وجود نداشت این یافته ها با آشکار کردن رابطه بین سوگیری توجه و حافظه در بیماران وسواس - بی‌اختیار و نقش آنها در تداوم شدت بیماری ضرورت توجه به ابعاد مختلف سوگیریها و پایان بخشیدن به دور معیوب آنها را در درمان این بیماران برجسته کرد.

کلیدواژه‌ها