ورزش و تحول روانی - اجتماعی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

ورزش و فعالیتهای بدنی به دلیل ایجاد موقعیتهای تعاملی با دیگران،‏ تسریع اجتماعی شدن فرد را به همراه دارند و می‌توانند توان مقابله را افزایش دهند و یک سبک زندگی سالم را فراهم آورند. در پژوهش حاضر تحول روانی - اجتماعی 172 دانشجوی مؤنث و مذکر ورزشکار انفرادی و گروهی و غیر ورزشکار بررسی شد. در این پژوهش، آزمون تحول روانی- اجتماعی‌ هاولی که دارای بیست و هفت مقیاس مثبت،‏ منفی،‏ نتیجه و کلی است به‏کار رفت. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که: ورزش در تحول روانی- اجتماعی به طور معناداری مؤثر است (866/1 F= و 004/0P<)، متغیر جنس در تحول روانی- اجتماعی ورزشکاران و غیر ورزشکاران تاثیر ندارد. تحول روانی - اجتماعی ورزشکاران گروهی با ورزشکاران انفرادی مشابه بود. براساس یافته‏های این پژوهش‏ به نظر می‌رسد که بررسی میزان مشارکت، تعاون، تقابل و انسجام بویژه انسجام وظیفه، به منظور نتیجه‌گیری قطعی از تأثیر ورزشهای گروهی و انفرادی بر تحول روانی- اجتماعی ورزشکاران، ضروری است.

کلیدواژه‌ها