رابطة بین سبکهای اسنادی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال دوم رشته ریاضی

نویسندگان

دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

مطالعه رابطه بین سبکهای اسنادی و انگیزه پیشرفت با پیشرفت تحصیلی هدف این پژوهش بود. با استفاده از نمونه‏ای تصادفی متشکل از 380 دانش آموز(170 دختر و 210 پسر) سال دوم رشته ریاضی در شهر اراک مقیاس انگیزش تحصیلی ولرند و پرسشنامه سبکهای اسنادی پیترسون و سلیگمن اجرا و داده‏های مربوط به پیشرفت تحصیلی از طریق کارنامه تحصیلی دانش‏آموزان استخراج شد. تحلیل یافته‏ها با استفاده از همبستگی گشتاوری پیرسون صورت گرفت. نتایج نشان دادند که (1) بین انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در هر دو جنس رابطه مثبت معنا‏دار وجود دارد؛ (2) بین سبکهای اسنادی برای حوادث خوب و حوادث بد در ابعاد درونی، بیرونی، کلی ـ اختصاصی و پایدارـ ناپایدار با پیشرفت تحصیلی رابطه‏ای به دست نیامد؛ (3) بین انگیزه پیشرفت و سبکهای اسنادی برای حوادث خوب در ابعاد درونی ـ بیرونی، کلی ـ اختصاصی و پایدارـ ناپایدار رابطه مثبت معنا‏دار و بین انگیزه پیشرفت با سبکهای اسنادی برای حوادث بد در بعد درونی ـ بیرونی رابطه منفی معنادار بود؛ (4) بین انگیزه پیشرفت با سبکهای اسنادی برای حوادث بد در ابعاد پایدارـ ناپایدار و کلی ـ اختصاصی رابطه‏ای مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها