مقایسه اختلال رفتار هنجاری در پسران و دختران

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)

2 دانشگاه شیراز

3 دانشگاه لندن

چکیده

در این پژوهش کوشش شده تا درک بهتری از اختلال رفتار هنجاری با توجه به جنس و سن نوجوانان ارائه شود. بدین منظور تعداد 881 دانش‌آموز نوجوان در سنین اوایل نوجوانی (13 تا 15 سالگی) از دبیرستانهای جنوب لندن انتخاب شدند. از دانش‌‌آموزان خواسته شد تا پرسشنامه دوستی و مقیاس مشکلات روانشناختی (راتر، 1967) را تکمیل کنند. نتایج نشان دادند که بین دختران و پسران در مورد اختلال رفتار هنجاری تفاوت معناداری وجود نداشت. همچنین بین نوجوانان دو جنس در گروه فاقد مشکلات رفتار هنجاری و گروه علاقه‌مند به «دعوا» تفاوت معنادار مشاهده نشد. تحلیل زیر مقیاسهای آزمون راتر نیز نشان داد که نوجوانان سنین بالاتر در مقایسه با نوجوانان سنین پایین‌تر، دارای مشکلات رفتار هنجاری بیشتری بودند و نمره‌های آنها در مقیاس راتر و در مقوله «دعوا» در پرسشنامه «دوستی» به طور معناداری بالاتر بود.

کلیدواژه‌ها