کاربران اینترنت و افسردگی

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

چکیده

با استفاده از یک طرح مقطعی 184 نفر از دانشجویان دانشگاه هرمزگان و دانشگاه آزاد بندرعباس به صورت تصادفی انتخاب شدند. آزمودنیها در دو گروه غیرکاربر (حداکثر روزانه یک ساعت کار با اینترنت) و کاربر (روزانه بیش از یک ساعت کار با اینترنت) با استفاده از پرسشنامه افسردگی بک (BDI) مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته‌ها نشان دادند که میزان استفاده از اینترنت رابطه معناداری با افسردگی نداشت. اما نوع کاربری در کاربران یک متغیر معنادار بود. به نحوی که افسردگی در بین کاربرانی که بیشتر از اتاقهای گفتگو (چت) استفاده می‌کردند به صورت معنی‌داری بیشتر از کاربرانی بود که استفاده علمی از اینترنت داشتند.

کلیدواژه‌ها