انگیزه‌های نماز خواندن و بازخورد دانشجویان نسبت به نماز

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر انواع انگیزه‌های نماز خواندن بر نحوه بازخورد افراد نسبت به نماز بود. بدین منظور تعداد 1100 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته شامل 77 سؤال را تکمیل کردند. نتایج نشان دادند کسانی که با انگیزه‌ ادای تکلیف شرعی و یا کشف آرامش روانی نماز می‌خواندند در مقایسه با کسانی که برحسب عادت نماز می‌خواندند بازخورد مثبت‌تری نسبت به نماز خواندن داشتند. همچنین کسانی که از روی عادت نماز می‌خواندند به طور معنا‌داری نسبت به گروههای دیگر کمتر با احکام و مسایل نماز آشنا بودند. تفاوت بین ادارک آزمودنیها از ویژگیهای امام جماعت و بازخورد آنها نسبت به علاقه و اشتیاق اجتماعی نسبت به احکام نماز معنا‌دار نبود، اما از لحاظ بازخورد پاسخ‌دهندگان نسبت به نماز بین گروههای مختلف تفاوتهای معنا‌داری به دست آمد.

کلیدواژه‌ها