اعتباریابی مقیاس بازخورد نسبت به مصرف سیگار در دانشجویان

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران

2 کارشناس ارشد روانشناسی

چکیده

هدف عمدة تحقیق حاضر اعتباریابی مقیاس بازخورد نسبت به مصرف سیگـار در دانشجویـان بود. 606 دانشجو بـه روش تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای از بین کلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان انتخاب شدند. نتایج به دست آمده در مورد هماهنگی درونی کل مقیاس حاکی از اعتبار بالای مقیاس بود. ضرایب همبستگی بین هر یک از سؤالهای مقیاس با نمرة کل سؤالها از 22/0 تا 70/0 متغیر و همگی در سطح 0001/0 P < معنا‌دار بـودند. تحلیل عاملی با استـفاده از تحلیـل مؤلفه‌های اصلی (چرخش واریماکس) در مقیاس بازخورد نسبت به مصرف سیگار چهار عامل که روی هم 39/53% واریانس مقیاس را تبیین کردند، به دست داد، سهم عامل اول در این واریانس 36/28% بود. با توجه به اعتبار و قابلیت اعتماد مناسب مقیاس بازخورد نسبت به مصرف سیگار، می‌توان از این مقیاس برای کارهای تحقیقاتی و اندازه‌گیری بازخورد افراد مختلف نسبت به سیگار کشیدن استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها